Hopp til innhald

DAT106 Fysikk og kjemi for data

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen fagfeltet fysikk og kjemi, og tar for seg det naturvitenskapelige fundamentet for dataingeniørutdanning. Emnet skal gi studenten grunnleggende forståelse om fysiske og kjemiske prinsipper som skal være sentrale for forståelse og utvikling av datateknologi. Emnet skal også være et grunnlag for en fremtidig yrkesutøvelse der kjemiske og miljømessige problemstillinger blir ivaretatt.

Innhold

Fysikkdel: (7 sp)

 • Mekanikk (Bevegelse, Newtons lover, energi)
 • Resistans, strøm, spenning, effekt, Ohms lov, Kirchhoffs lover
 • Ladning i elektrisk felt, potensial, energi, kondensator
 • Ladning i magnetfelt, magnetiske kilder, induksjon
 • Halvlederteknologi dioder, transistorer, forsterkerkretser

Kjemidel: (3 sp)

 • Grunnstoffene og det periodiske system
 • Bindinger, mengdeberegning og navnsetting
 • Løsninger, syrer og baser, massevirkningsloven
 • Redoksreaksjoner og elektrokjemiske celler
 • Elektrisk og elektronisk (EE-) avfall

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

 Kunnskaper

 • Gjøre rede for grunnleggende prinsipper og begreper i mekanikk
 • Forklare grunnleggende prinsipper, teorier og begreper knyttet til elektrisitetslære og deres relevans opp mot sitt eget fagfelt
 • Gjøre rede for grunnleggende kunnskaper om elektromagnetisme
 • Gjengi den systematiske oppbyggingen av grunnstoffene og periodesystemet og kunne forklare prinsippene for ulike typer kjemiske bindinger
 • Forklare prinsippet for redoksreaksjoner og beskrive grunnleggende teori for virkemåten til elektrokjemiske celler, samt kunne definere syrer og baser
 • Gjøre rede for kjemirelaterte miljøaspekter ved EE-produkter både ved bruk og som avfall

Ferdigheter

 • Anvende fysiske prinsipper innen mekanikk, elektrisitetslære, magnetisme og halvlederteknologi innen eget fagfelt
 • Gjøre rede for grunnleggende fysiske fenomener og anvende disse for å forklare faglige problemstillinger
 • Arbeide med grunnleggende elektriske kretser i elektrolaboratorier og beherske aktuelle metoder og verktøy
 • Utføre enkle kjemiske mengdeberegninger og kunne beregne cellepotensial for elektrokjemiske celler
 • Arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter
 • Beherske et relevant begreps- og formelapparat

Generell kompetanse

 • Forstå og formidle fysiske og kjemiske tankemåter og metoder, problemstillinger og løsninger både muntlig og skriftlig
 • Kommunisere med andre fagpersoner ved hjelp av relevant fagterminologi
 • Vite hvordan man kan måle fysiske parametere
 • Gjøre rede for hvordan EE-avfall skal håndteres

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MAT108 eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Laboratoriearbeid. Regneøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

Fysikkdel: 3 obligatoriske laboratorieøvelser og 3 obligatoriske teoriinnleveringer.

Kjemidel: 1 obligatorisk laboriatorieøvelse og 4 obligatoriske teoriinnleveringer.

Alle obligatoriske laboratorieøvelser og teoriinnleveringer må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom det er få oppmeldt til eksamen, kan det bli arrangert muntlig eksamen. Faglærer orienterer om eventuell endring av eksamensform innen 1. mars/1. oktober.

Hjelpemidler ved eksamen

Fysikkdel: Enkel kalkulator, Læreboken.

Kjemidel: Enkel kalkulator, Tabeller og formelsamling (Cappelen, P. T. m. fl.), Det periodiske system.

Mer om hjelpemidler