Hopp til innhald

DRA303 Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet er et pedagogikk-emne i bachelorutdanningen Drama og anvendt teater. Det ligger i vårsemesteret det første studieåret. Hovedfokuset er på læringsarbeid som kan bidra til elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling. Pedagogisk og dramapedagogisk teori brukes til å analysere, forstå og videreutvikle praksis. 2 + 5 dagers dramapedagogisk praksis inngår i emnet.

 • Pedagogikk, dramapedagogikk og didaktikk
 • Lærerrollen
 • Ulike perspektiv på læring
 • Profesjonalitet

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Studenten har

 • kunnskap om læring og motivasjon
 • kunnskap om sentrale didaktiske prinsipp
 • kunnskap om å kunne anvende observasjon som metode

Studenten kan

 • planlegge, gjennomføre og vurdere læringsaktiviteterer i skolen, med utgangspunkt i didaktisk teori og sentrale styringsdokumenter
 • lede elevers læringsarbeid og skape et godt læringsmiljø, med utgangspunkt i ulike pedagogiske teorier

Studenten kan

 • identifisere og handle i forhold til yrkesetiske utfordringer og dilemmaer som han/hun kan møte i sitt arbeid i skolen, på bakgrunn av sentrale rammefaktorer i skolen
 • faglig og kritisk reflektere over sin egen personlige og profesjonelle utvikling

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, individuelt arbeid, veiledning, muntlige og skriftlige oppgaver, praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Oppmøte i minst 80% av undervisningen
 • Ett skriftlig og ett muntlig arbeidskrav

Vurderingsform

Skriftlig individuell skoleeksamen, 6 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler