Hopp til innhald

DRA304 Teaterhistorie og teaterproduksjon

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet ligger i vårsemesteret første studieår. Emnet setter hovedfokus på danningsperspektivet i drama og teaterproduksjon. Emnet gir en innføring i teaterhistorie med en særlig vekt på antikkens teater, dramaturgi og tradisjoner. Skuespillertrening, manusarbeid, produksjon og dramapedagogisk arbeid står sentralt. Teater og drama som danning er gjennomgående i dette emnet.

Emnet åpner for innreisende studenter. For å fylle kravet om tre måneders utvekslingsstipend forutsettes det at innreisende studenter får et tilleggskurs 5 sp knyttet til prosessdrama.

Læringsutbytte

Ved fullført emne har studenten kunnskap om:

  • Teatrets historie med særlig vekt på antikkens teater
  • Dramatiske virkemidler

Ved fullført emne kan studenten:

  • Bruke kropp og stemme som uttrykksmidler
  • Bruke teatrale virkemidler

Ved fullført emne er studenten i stand til å:

  • Spille en rolle og være del av et ensemble

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen 

Undervisnings- og læringsformer

Scenisk produksjon gjennom arbeid individuelt, i gruppe og hel klasse, teaterformidling, workshops, forelesninger og veiledning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Oppmøte i minst 80% av undervisningen.

En skriftlig analyseoppgave knyttet til antikkens teater. 1500 ord.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Praktisk-metodisk eksamen. Med utgangspunkt i klassisk teater, skal studentene i ensemble(r) produsere en forestilling. Eksamen er visning av denne forestillingen.

Klassen får en felles karakter der produksjonen som helhet vurderes. Denne karakteren utgjør 45% av endelig karakter. I tillegg får hver kandidat en individuell karakter der skuespillerprestasjon og evne til å ta i bruk sceniske virkemidler vurderes. Denne teller 55% av endelig karakter.

Tid og sted for eksamen opplyses på StudentWeb.

Karakterskala: A-F

Ny/utsatt praktisk eksamen gjennomføres individuelt.

Hjelpemidler ved eksamen

Studentene står fritt til å bruke kostymer, rekvisitter, lys og lyd.

Mer om hjelpemidler