Hopp til innhald

FHA1012 Folkehelsearbeid i organisasjons- og samfunnsperspektiv

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Dette er emne 10 i Bachelorutdanning i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet. Emnet gjennomføres i vårsemesteret siste studieår og går parallelt med arbeidet med bacheloroppgaven. Studentene skal ved avsluttet emne ha innsikt i folkehelse i et a) historisk, b) samfunnsmessig og c) politisk-administrativt perspektiv og d) få erfaring fra praktisk folkehelsearbeid og saksbehandling.

 • Befolkning og folkehelse i historisk perspektiv
 • Kampen mot epidemiene
 • Framveksten av det moderne helsevesen og folkehelsearbeid
 • Demografi og folkehelse
 • Samfunn og folkehelse. Årsaker til helse- og sosiale problem
 • Forebyggende helsearbeid
 • Velferdssamfunn og velferdsstat. Helse- og sosialpolitikk. Helse og helsevesen.
 • Velferdsstatens forvaltning og organisasjon
 • Politisk påvirkning og styring av folkehelse
 • Frivillige organisasjoner i folkehelsearbeidet
 • Ledelse i folkehelsearbeid
 • Organisering i helse- og sosialsektoren
 • Lovverk og folkehelsearbeid
 • Folkehelseadministrasjon, saksbehandling (bl.a. søknadsskriving) i statlig, kommunal og privat sektor
 • Bruk og analyse av skriftlige kilder og statistikk i folkehelsearbeid

Læringsutbytte

Studenten

 • kan skissere de viktigste utviklingslinjene i norsk folkehelse
 • kan gjøre greie for de viktigste prinsipper bak og den historiske bakgrunnen for dagens velferdsstat
 • kan gjøre greie for de utfordringene og folkehelseproblemene dagens velferdssamfunn står overfor og kunne analysere deres årsaker og virkninger
 • kan gjøre greie for kravene for en forsvarlig saksbehandling
 • kan vise grunnleggende forståelse for hvordan organisasjoner fungerer
 • kan vurdere ledelsens rolle i folkehelsearbeid
 • kan vise innsikt i endrings- og utviklingsarbeid som fremmer folkehelsearbeid i organisasjoner

Studenten

 • kan bruke skriftlige kilder (blant annet om lover og historiske forhold) og statistikk for å analysere helse og sosiale problem i eldre og nyere tid
 • skal ha erfaring fra praktisk saksbehandling og/eller folkehelsearbeid

Studenten

 • kan innhente og anvende relevant informasjon
 • kan se det politisk-administrative systemet i et folkehelseperspektiv

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, gruppearbeid, ekskursjoner og praktiske øvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Gjennomføre en analyse av en historisk, komparativ eller aktuell folkehelseproblemstilling basert på historiske eller internasjonale kilder, lover og/eller statistikk
 • Gjennomføre og få godkjent praksisperioden
 • Skrive rapport fra praksisperioden
 • Delta i de praktiske leksjonene (ekskursjoner, om kilder og statistikk).

Ved ikke godkjent arbeidskrav kan studentene gjennomføre et alternativt opplegg. Nærmere retningslinjer deles ut ved studiestart.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre semestre etter godkjenning.

Vurderingsform

Individuell skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler