Hopp til innhald

FSP-202 Familieterapeutiske retninger, del 2

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Dette emnet bygger på kunnskap fra emnet Familieterapeutiske retninger 1, og fokuserer på hvordan familie-terapeutisk praksis har utviklet seg med tiden. Sentrale og mest anvendte fami-lieterapeutiske tilnærminger vil være i fokus. Dette gjelder språksystemisk tilnærming (samarbeidende, dialogisk tilnærming), narrativ tilnærming, diskursiv tilnærming, reflekterende prosesser og løsningsorientert tilnærming.

Ulike familieterapeutiske tilnærminger er hovedtema i dette emnet. Videre legges det vekt på at studenten arbeider med hvilken tenkning og hvilke arbeidsformer som kan passe i vedkommendes aktuelle praksis. Undervisningen knyttes til arbeid med barn, ungdom, voksne og familier i ulike kontekster. Undervisningen tilrettelegges for at studentene skal tilegne seg forståelse for og få inngående kunnskap i de ulike tilnærminger som gjennomgås i emnet

 • Språksystemisk tilnærming
 • Narrativ tilnærming
 • Reflekterende prosesser
 • Løsningsorientert tilnærming
 • Diskursiv tilnærming

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om ulike systemiske familieterapeutiske ideer og metoder
 • kan gjenkjenne, navnsette og vise metodene i egen praksis

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan beherske fagområdets uttrykksformer og anvende metodene i praksis på en selvstendig måte

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan analysere relevante faglige etiske problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Krav til forkunnskaper

Studierett ved Familieterapi og nettverksarbeid - HVL - Bergen

Undervisnings- og læringsformer

Det vektlegges og tilrettelegges for studentaktive læringsformer der studentene vil engasjeres i ulike former for strukturert egenaktivitet i grupper og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner og video benyttes også.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • En muntlig framføring der studenten skal presentere sin fordypningsoppgave for medstudenter og studieveiledere. Omfanget er 30 min
 • Godkjent tilstedeværelse på obligatorisk undervisning.

Tilstedeværelse på obligatorisk undervisning må være godkjent før studentene får fremstille seg til eksamen i emnet. Det kreves 80% tilstedeværelse.

Vurderingsform

Eksamen
Oppgave i form av fordypningsoppgave. Oppgaven skal være på 7000 ord +/- 10%.
Fordypningsoppgaven skal skrives individuelt eller i gruppe (maks 3 personer). Selvvalgt tema må godkjennes av studiekoordinator.

Ved gruppeoppgave må oppgavens omfang økes med 20% pr. person. Hvert gruppemedlem må selv ta ansvar og bidra til gruppearbeidet for å kunne ha sitt kandidatnummer på besvarelsen. Studentene må anvende selvvalgt pensum på 400 sider. Fordypningsoppgaven skal følge gjeldende retningslinjer. Studentene som ønsker det kan få veiledning.

Vurderingsuttrykk
Bestått/ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått må fordypningsoppgaven bearbeides til ny eksamen og leveres på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler