Hopp til innhald

FSP-301 Former for systemisk arbeid

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

I dette emnet er målet å utvikle kliniske/praktiske ferdigheter innenfor feltet systemisk terapi og konsultasjon. Studentene velger et tema på bakgrunn av praksis og interesse, samt hvilke emner som tilbys det aktuelle kullet. Fordypningstemaer vil variere fra år til år på bakgrunn av hva som blir vurdert nyttig i forhold til studieforløpet.

Her vil fokuset være å integrere teori, studentenes livserfaringer og praksis for å gjøre studentene best egnet til arbeid med klienter og brukere. Ferdigheter studenten skal utvikle er knyttet til samtalekunst, terapiprosesser, forståelse av makt, terapi som diskurs og studentens egen individuelle stil som praktiker. Praktiske/kliniske ferdigheter vil i denne sammenheng være mer enn kun utvikling av tradisjonelle terapiferdigheter da det legges vekt på å bruke seg selv også i kontekster som veiledning, konsultasjon og arbeid i større systemer.

Studentene velger tema fra 2. studieår. Dette emnet er knyttet tett sammen med emnene; Praksis og veiledning. Undervisningen tilrettelegges for at studentene skal tilegne seg forståelse for og utdypende kunnskap i følgende elementer knyttet opp imot studentenes fordypnings kontekst:

 • Å klargjøre og avgrense arbeidsoppdrag og klientkontakter
 • Fokus på 1.samtalen og hvordan skape allianse med klienten
 • Utvikle metodisk repertoar med utgangspunkt i de ulike retningene det blir undervist i
 • Komme i posisjon til å forstyrre klientenes og brukernes fastlåste ideer
 • Arbeide med endring, motstand, stabilitet og kunne identifisere ulike end-ringsprosesser
 • Utvikle "intervensjonsrepertoar" som ritualer, oppgaver, spørsmål, refleksjoner
 • Lytteferdigheter
 • Gjenkjenne og arbeide med temaer som kulturelt sett er tabutemaer, rus, vold, misbruk, mislykkethet, ensomhet, sykdom og død
 • Observere og reflektere over egen påvirkning av temaer
 • Kunne gjenkjenne diskurser i samtalen og arbeide diskursivt med disse (etikk og moral)
 • Innse egen begrensning, spørsmål om makt og terapeutisk relasjon

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har kunnskap om hvordan integrere teori, egne livserfaringer og praksis i forskjellige former av systemisk arbeid

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan håndtere forandringsprosesser og terapiforløp / konsultasjonsforløp / i en utvalgt kontekst som terapi eller konsultasjon
 • kan anvende sine spesialiserte kunnskaper og ferdigheter for å kunne identifisere og utnytte teoriene og metodene slik at de kan anvendes i samarbeid med mennesker som opplever problemer og ønsker hjelp til mestring av ulike vanskelige livssituasjoner.

Generell kompetanse:
Studenten...

 • ser betydningen av å ha spesialiserte kunnskaper og ferdigheter

Hovedmålet for dette emnet er prosess, slik at det skal være en progresjon i hvordan studenten utvikler seg som kliniker / praktiker på veien mot faglig for-dypning og praksis. Denne prosessen er først og fremst en integreringsprosess hvor studentene også blir oppfordret til å arbeide med sammenhengen mellom teori og erfaringer som kliniker / praktiker.

Krav til forkunnskaper

Studierett ved Familieterapi og nettverksarbeid - HVL - Bergen

Undervisnings- og læringsformer

Det legges vekt på studentaktive læringsformer. Studentene vil få mulighet til å fordype seg i seg selv som terapeut og praktiker. De får mulighet til å tilegne seg ulike verktøy og modeller for selvrefleksjon til egen utvikling som profesjonsut-øver. Gjennom møte med erfarne klinikere vil studentene kunne tilegne seg hvordan de systemiske perspektivene kan konkretiseres og anvendes i møte med familier, individer, par, brukere og samarbeidspartnere. Andre læringsformer vil være gruppearbeid, øvelser og rollespill og studentenes transkriberte samtaler til drøfting i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Gjennomført 20 timer praksis
 • En muntlig framføring der studenten skal formidle tanker, inntrykk og refleksjoner om sitt tema. Omfanget er 30 min.
 • Godkjent tilstedeværelse på obligatorisk undervisning.

Tilstedeværelse på obligatorisk undervisning må være godkjent før studentene får fremstille seg til eksamen i emnet. Det kreves 80 % tilstedeværelse.

Vurderingsform

Eksamen
Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager. Oppgaven skal være på maksimalt 4000 ord, +/- 10%.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A-F, der A-E er bestått karakter og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått må studenten stille til ny individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler