Hopp til innhald

HEL502 Helsefremmende og forebyggende arbeid med barn og unge

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og deres familier. Helsepedagogikk inngår i emnet.

Tema er knyttet til kunnskaper om barn og unges vekst og utvikling, både fysisk, psykisk og sosialt. Det legges vekt på hvordan og hvorfor samfunnsmessige, miljømessige og personlige faktorer påvirker helse. Studenten skal tilegne seg kunnskaper om aktuelle beskyttelses- og risikofaktorer knyttet til barn og deres families hverdag, for å kunne veilede og gi råd i forhold til deres behov. Det legges vekt på å fremme pedagogiske ferdigheter. Studentene skal også videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.

 • Fødsel - og barseltiden
 • Premature barn på helsestasjonen
 • Vanlige pediatriske problemstillinger en møter på helsestasjonen
 • Psykologiske teorier om tilknytning og samspill
 • Psykososial utvikling hos barn og unge
 • Utfordringer knyttet til barn og unges helse
 • Barn og unge med spesielle behov
 • Ernæring til barn og unge
 • Motorisk utvikling hos førskolebarn
 • Konsultasjonsformer og metoder i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Kommunikasjon - ulike teorier og modeller
 • Foreldrefokusert arbeid med barn og ungdom
 • Journalføring og dokumentasjon
 • Flerkulturelt perspektiv på familie og barndom
 • Barnevaksinasjonsprogrammet og de enkelte sykdommene vi vaksinerer mot
 • BCG- vaksinen og Mantoux, praktiske øvelser i å sette intracutan injeksjon
 • Modeller og metoder for atferdsendring
 • Individ- og systemrettet arbeid
 • Miljørettet helsevern
 • Ungdom og seksualitet
 • Seksuelt overførbare sykdommer
 • Rekvirering av prevensjonsmidler

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • kan gjøre rede for innhold og arbeidsmetoder i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • kan gjøre rede for og anvender kunnskaper om barn og unges fysiske, psykiske og sosiale vekst og utvikling

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan oppdage og følge opp barn med signaler på omsorgssvikt, mistrivsel og utviklingsavvik
 • kan gjennomføre vaksinasjon i henhold til Barnevaksinasjonsprogrammet
 • kan identifisere aktuelle utfordringer knyttet til barn og unges helse og iverksette forebyggende tiltak
 • kan arbeide helsefremmende i forhold til barn, unge og deres familier
 • kan anvende kommunikasjonsprinsipper i samhandling med barn, unge og deres foreldre

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan arbeide tverrprofesjonelt
 • kan kritisk vurdere helsefremmende og forebyggende tiltak

Krav til forkunnskaper

Studierett på Klinisk sjukepleie - Helsesøster ved HVL

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen gjennomføres i høstsemesteret og vårsemesteret frem til andre praksisperiode. Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom forelesninger, basisgruppearbeid, seminarer, pedagogiske øvelser, oppgaveskriving og selvstudium.

I basisgruppene og gjennom fagnotatene arbeider studentene med tema som er sentrale for helsesøsters arbeid innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Pedagogiske øvelser med videoopptak foregår i basisgruppene. Gjennom pedagogiske øvelser skal studentene oppøve ferdigheter i kommunikasjon og formidling. Alle basisgrupper, og pedagogiske og praktiske øvelser krever obligatorisk tilstedeværelse og deltakelse.

Obligatorisk læringsaktivitet

- Et godkjent fagnotat

- To pedagogiske øvelser

Arbeidskravene må være godkjent før studenten får fremstille seg til eksamen i emnet.
Godkjente arbeidskrav er gyldige i to semestre etter godkjenningen.

Vurderingsform

Eksamen
5 timers skriftlig eksamen under tilsyn.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler