Hopp til innhald

HRE-400 Rehabiliterende arbeid med eldre

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet inneholder kunnskaper om rehabilitering belyst fra flere teoretiske perspektiv. Selv om rehabilitering forankres i den kommunale helse- og sosialtjenesten, vil hele pasientforløpet mellom ulike tjenester og nivå trekkes inn. Rehabilitering som brukers egen prosess og felles beslutningsprosess vektlegges. Videre vektlegges rehabiliteringsformen hverdagsrehabilitering. Studenten skal kunne identifisere, vurdere og påvirke faktorer som fremmer muligheter for rehabilitering som lærings-,mestrings- og forandringsprosess. Fokus på aktivitet og deltagelse i hjem og samfunn vektlegges.

Teoretiske forståelsesmodeller i rehabilitering

 • Rehabiliteringsbegrepets historie, utvikling og forståelse
 • Politiske og juridiske føringer for rehabiliterende arbeid og individuell plan
 • Rehabilitering som brukerens prosess, utfordring og dilemma
 • Rehabiliteringsprosess (problem, målsetning, gjennomføring og evaluering).
 • Rehabilitering som felles beslutningsprosess (samvalg, samskapende samarbeid, "Shared Decision-Making") 
 • Rehabilitering som samarbeid mellom sykehus og kommunehelsetjenesten
 • Hverdagsrehabilitering
 • Velferdsteknologi
 • Funksjonsevne og funskjonshemming som begrep og fenomen
 • Rehabilitering som lærings-,mestrings- og forandringsprosess
 • Ulike kartleggingsmetoder

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har inngående kunnskap om rehabilitering som begrep, kunnskapsområde og politisk felt
 • har inngående kunnskap om rehabilitering som brukers prosess, og som felles beslutningsprosess
 • har avansert kunnskap om rehabilitering som lærings-,mestrings- og forandringsprosess
 • har inngående kunnskap om hverdagsrehabilitering (prosess, intervensjon, organisering, forskning)
 • dokumenterer betydningen av bevegelse, meningsfull aktivitet og deltakelse i rehabiliterende arbeid med eldre
 • formidler hvordan strukturer/samfunnsforhold og den enkeltes ressurser og begrensninger kan fremme eller hemme personens muligheter for rehabilitering

Ferdigheter: Studenten...

 • planlegger, igangsetter og evaluerer rehabilitering/rehabiliterende tilbud for eldre på individ,- gruppe -og systemnivå i lys av forskningsbasert,- erfaringsbasert, -og brukerbasert kunnskap
 • utarbeider en strategi for innføring av et rehabiliteringstilbud i en valgt kommune
 • anvender og kritisk vurderer kartleggings,- og målsettingsarbeid innen rehabilitering

Generell kompetanse: Studenten...

 • reflekterer kritisk over egen fagutøverrolle, virkemidler og rammebetingelser i rehabiliterende arbeid med eldre
 • reflekterer kritisk over ulike brukerperspektiv, personsentrering og medvirkningsformer
 • analyserer relevante tverrprofesjonelle/tverretatlige problemstillinger knyttet til rehabiliterende arbeid med eldre
 • analyserer strukturelle forhold, ansvars, -og oppgavefordeling innen rehabilitering og hvordan dette kan fremme gode pasientforløp
 • bidrar til nytenkning og innovasjon innen rehabiliterende arbeid med eldre

Krav til forkunnskaper

HRE-100, HRE-200 og HRE-300

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet er samarbeid i tverrprofesjonelt sammensatte grupper og presentasjon på muntlig seminar vektlagt. Videre er det fokus på individuell skriving av eksamensoppgave, samt veiledning knyttet til dette. I tillegg vil det være forelesninger og selvstudier.

Obligatorisk læringsaktivitet

Muntlig gruppeseminar der studentene skal utarbeide, presentere og drøfte en strategi for innføring av et nytt rehabiliteringstilbud for eldre på gruppe- eller systemnivå i en valgt kommune. Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan få fremstille seg til eksamen i emnet.

Vurderingsform

Eksamen Skriftlig individuell hjemmeoppgave. Besvarelsen skal være på 4000 +/- 10% ord. Det gis tilbud om inntil 45 min veiledning på eksamensoppgaven. For å få rett til veiledning må utkast til eksamensoppgave være levert innen angitt frist.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Gjennomføring av ny eksamen Ved ikke bestått (karakter F), leverer studenten bearbeidet skriftlig besvarelse til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler