Hopp til innhald

ID3-330 Fordjuping fotball 2, trenarrolla og trenarutvikling

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

 • Trenarutvikling
 • Trenaren som koordinator
 • Rettleiing av trenar, ved bruk av analyseverktøy
 • Fotball som kulturelt fenomen
 • Fotball og organisasjonsutvikling

Kurset blir gjennomført i nært samarbeid med Noregs Fotballforbund, NFF Sogn og Fjordane og Sogndal Fotball.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om trenarkoordineringsrolla
 • har kunnskap om feedback og evaluering av trenarrolla
 • har kunnskap om relevante verktøy for kamp- og spelaranalyse

Ferdigheiter

Studenten

 • kan reflektere kring utvikling av eigne ferdigheiter som trenar
 • veit korleis ein kan jobbe på feltet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjere greie for korleis ein skal ta eigarskap til eigen ferdigheitsutvikling som trenar
 • kan gjere greie for fotballen sin rolle i samfunnet

Krav til forkunnskapar

Årsstudium idrett eller anna relevant utdanning. NFF Grasrottrenaren.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesing, gruppe, individuelt arbeid og praktisk instruksjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Minimum 80% oppmøte i undervisninga
 • Praktiske instruksjonsoppgåver
 • Teoriprøve, to timar, bestått/ikkje bestått

I samband med ekskursjonar må studentar ved HVL vera førebudd på å betale ein eigenandel. Det vert lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Vurderingsform

Individuell, praktisk-metodisk eksamen med gradert karakter (A - F). Tid: 45 minutt.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel