Idrett og kroppsøving

Bachelor

Studieprogrammet er lagt ned, og vi tek ikkje opp studentar. 

Hopp til

  Studiet passar for deg som er opptatt av idrett og læring hos elev, utøvar, trenar eller lærar. Gode lærings- og treningsfasilitetar på campus dannar ei unik ramme for klasseromma me brukar i utdanninga. I tillegg er det kort veg til fantastsk natur som Sogndalsfjella, Sognefjorden og Jotunheimen.

  Gjennom studiet lærer du:

  • å bygge opp idrettsaktivitetar i skule og fritid
  • å planlegge, gjennomføre og analysere fysisk trening
  • om idrettsfordjuping, ferdigheitslæring, coaching og sport, kultur og leiing
  • om idrettsaktivitetar som ballspel, fotball, symjing, basistraning og nærfriluftsliv
  • å bruke vitskapleg litteratur i arbeid med bacheloroppgåva og andre oppgåve

  Undervisninga vekslar mellom teoretisk undervisning og praktisk aktivitet, med forelesingar, praktiske økter, prosjekt- og gruppearbeid, individuelle oppgåver, individuell rettleiing og praksis. Det blir lagt vekt på studentaktiv læring og eigeninnsats.

  Dersom du vil ta trenarutdanning i fotball, vel du fordjuping fotball som valemne i 6. semester. Arbeidskrav og praksis i 2. og 3. år vil vere retta mot fotballfeltet, og du skriv bacheloroppgåve retta mot fotballfeltet

  Praksis

  Studiet inneheld to praksisperiodar. Punktpraksis 2. studieår og fem dagar over to veker 3. studieår. Praksisen er knytt til skule og idretten.

  Informasjon om praksis.

  Vil du studere meir?

  Utveksling

  Det er tilrettelagt for studieopphald i utlandet i 6. semester. Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer!

  Kor kan du reise?

  Samarbeidspartnere i Norden

  Danmark

  Sverige

  Finland

  • University of Jyväskylä
  • Haaga-Helia University of Applied Sciences

  Island

  Litauen

  Latvia

  • Latvian Academy of Sport Education