Praksis friluftsliv og idrettsutdanningar Sogndal og Stord

Før praksisstart må du lese informasjonen nedanfor inkludert aktuell emneplan og studieplan.

Før praksisstart

Tildeling av praksisplass

Du vil bli tildelt praksisplass av praksiskoordinator i samarbeid med faglærar. Høgskulen på Vestlandet inngår avtalar med den enkelte praksisstad. Informasjon om kor du skal gjennomføre praksis vert lagt ut i kullrommet i Canvas.

Førebuing til praksis og planlegging av undervisning

Faglærar og praksiskoordinator informerer om praksis i undervisningsøkt i god tid før praksis. Når du har fått tildelt praksisplass har du ansvar for å ta kontakt med praksisrettleiar for å avtale oppmøtetid og stad.

Praksis ved dei ulike utdanningane 2022-2023

Årsstudium idrett/kroppsøving Stord

Du har 15 dagar praksis i grunnskule/SFO.

I tillegg har du idrettspraksis i eit idrettslag og er med og arrangerer aktivitetsdag på campus for menneske med funksjonsnedsettingar. 

Alle praksisperiodane vert organisert av fagansvarleg.

Studieplan

Årsstudium personleg trenar, Sogndal

Personleg trenar-rolla (PT104):

Praksis på treningssenter veke 11-12 våren 2023 

Studieplan PT

Bachelor i idrett og kroppsøving, Sogndal (3. studieår)

Sport - kultur - leiing (ID3-217):

Du har fem dagar observasjon/leiingspraksis hausten 2022 som kan gjennomførast i perioden veke 38-47. 

Studieplan

Bachelor i idrett, fysisk aktivitet og helse, Sogndal (3. studieår)

Tilpassa fysisk aktivitet (ID3-305):

Valfri praksis hausten 2022 veke 36 og 37 (førebygging, helsefremming eller behandling) 

Studieplan

Vurderingsskjema for praksis IFAH

Bachelor i friluftsliv, Sogndal - praksis 2.studieår

Friluftsliv vinter (FRIB-202):

Praksis på skule eller på institusjon våren 2023 i veke 12 og 13

Vurderingsskjema for praksis B2 Friluftsliv.doc

Studieplan

Bachelor i idrett, trening og helse, Sogndal

Studieretning idrett og trenarrolla 

1.studieår: 

Idrett og aktivitetslære (BIDR104) 

Punktpraksis aktivitetsleiing (ca. 20 arbeidstimar totalt: 10 timar haust og 10 timar vår). Kan gjennomførast i perioden veke 36-7.

2.studieår:

Coaching og trenerrolla (BIDR202) og Ferdigheitslæring (BIDR203) 

Trenar- eller lærarpraksis, punktpraksis 40 timar. 20 timar på kvart emne i perioden veke 4-16 våren 2023. 

3. studieår:

Sport - kultur - leiing (BIDR301) 

Organisasjonspraksis i relevante idrettsorganisasjonar (frivillig eller profesjonell) tilsvarande ei arbeidsveke. Praksisperioden kan bli organisert over ei veke eller etter avtale med emneansvarleg gå over ein lengre periode.  

Studieplan

Vurderingsskjema kjem seinare. 

Studieretning trening, fysisk aktivitet og helse  

1. studieår: Ingen praksis 

2.studieår: 

Helsefremjande og førebyggjande fysisk aktivitet (BIDR211):

Treningsplanlegging og rettleiing, punktpraksis hausten 2022 (ca 20 arbeidstimar i perioden veke 38-46). 

Helsepedagogikk (BIDR212): i perioden veke 5-10 våren 2023 

   • Treningssenterpraksis med arbeidsmengde tilsvarande ei veke 
   • Tre veker yrkespraksis innan førebygging, behandling eller rehabilitering 

3. studieår: 

Aktivitetsmedisin (BIDR311):

To veker praksis i vårsemesteret ved institusjonar eller organisasjonar som er fagleg relevant.                    

Studieplan

Vurderingsskjema kjem seinare. 

Praksis ved dei ulike utdanningane 2023-2024

Årsstudium personleg trenar

Personleg trenar-rolla (PT104):

Praksis på treningssenter veke 11-12 våren 2024. 

Studieplan PT

Bachelor i friluftsliv, praksis 2.studieår

Friluftsliv vinter (FRIB-202):

To veker samanhengande praksis i skuleverket, institusjonar i helsesektoren eller andre friluftslivsrelevante instutisjonar våren 2024 i veke 11 og 12.

Vurderingsskjema for praksis B2 Friluftsliv

Studieplan

Bachelor i idrett, trening og helse: Idrett, trening og prestasjon

Studieretning idrett, trening og prestasjon 

1.studieår: 

Idrett og aktivitetslære (BIDR104)

 • Punktpraksis aktivitetsleiing (ca. 20 arbeidstimar totalt: 10 timar haust og 10 timar vår).
 • Kan gjennomførast i perioden veke 36-16.

2.studieår:

Coaching og trenarrolla (BIDR202) og Ferdigheitslæring (BIDR203)

 • Praksis i eit idrettslag / treningsgruppe, punktpraksis 40 timar.
 • 20 timar på kvart emne i perioden veke 4-16 våren 2024. 

3. studieår:

Sport - kultur - leiing (BIDR301)

Studentane skal i grupper på inntil fire gjennomføre praksis i ein idrettsorganisasjon (frivillig eller profesjonell) tilsvarande to arbeidsveker. Praksisperioden kan bli organisert over to veker eller etter avtale med emneansvarleg gå over ein lengre periode.

Praksisperioden er veke 5 og 6

Studieplan

Vurderingsskjema kjem seinare. 

 

Bachelor i idrett, trening og helse: Trening, fysisk aktivitet og helse

Studieretning trening, fysisk aktivitet og helse  

1. studieår:

Trening og aktivitetslære (BIDR114)

Punktpraksis 20 timar. Gjennomførast i veke 1-17 våren 2024.

2.studieår: 

Førebyggjande fysisk aktivitet (BIDR211):

Treningsplanlegging og treningsrettleiing, punktpraksis hausten 2023 (20 arbeidstimar i veke 36-48). 

Helsepedagogikk (BIDR212): i perioden veke 5-10 våren 2024 

Det er to praksisperiodar i emnet: 

  1. Arbeidslivpraksis innan førebygging, behandling eller rehabilitering, sammanhengande fire veker (veke 7-10 våren 2024).
  2. Arbeidslivspraksis på treningssenterpraksis med arbeidsmengde tilsvarande to veker (veke 5-6 våren 2024).

3. studieår: 

Aktivitetsmedisin (BIDR311):

Arbeidslivspraksis. Praksisperiode på to veker (veke 5 og 6 våren 2024) skal gjennomførast ved ein praksisplass som er fagleg relevant innan trening, fysisk aktivitet og helse. Studentane må sjølve finne seg praksisplass.    

Studieplan

Vurderingsskjema for praksis

Vurdering av praksis

Om vurdering og innlevering av praksisvurdering

Evaluering etter praksis

For å kunne vidareutvikle kvalitet i praksis ønsker vi at du gir ei tilbakemelding på korleis du har opplevd praksis. Dette vert gjort i undervisningsøkt etter praksis.

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med praksisadministrasjonen ved FLKI via kontaktskjema

Dette må alle kjenne til: