Hopp til innhald

ING3036 Fornybar energi og petroleumsproduksjon

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Energibruk og energiressurser globalt. Solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, geotermisk energi, bølgekraft og tidevannskraft. Strømning i brønner og transportrørledninger. Faseforhold og separasjonsberegninger. Produksjonsprosess og produksjonsutstyr på plattform. Gass-olje separatorer. Olje-vann separasjon. Gasshydrater. Sikkerhet og miljø.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • kan forklare forskjellen mellom fornybare og ikke-fornybare energikilder.
 • kan gi oversikt over aktuelle  fornybare energiressurser.
 • kan beskrive teknologi for energiproduksjon basert på fornybare energikilder.  
 • kan redegjøre for petroleumsgeologi og reservoarteknikk.
 • kan beskrive oppbygging av produksjonsbrønner.
 • kan greie ut om produksjonsprosessen og produksjonsutstyr på plattformen, inkludert hjelpesystemer.
 • kan redegjøre for faseforhold og betingelser for separasjon.
 • kan forklare betingelser for dannelse av gasshydrater og tiltak for å forebygge hydratdannelse.
 • kan greie ut om utslipp ved drift.
 • har kjennskap til sikkerhet på plattformen.

Ferdigheter:

Studenten:

 • kan gjennomføre beregninger av energimengder, effekter og virkningsgrader i forbindelse med fornybar energi.
 • kan gjøre nødvendige overslag og estimater for ukjente størrelser som inngår i effektberegninger for fornybar energi.
 • kan gjennomføre enkle strømningsberegninger for vindturbiner.
 • kan vurdere størrelsesordener for energimengder og effekter fra fornybar energi.
 • kan beregne gasstetthet for ideelle og reelle gasser.
 • kan skissere fasediagram.
 • kan dimensjonere separatorer på basis av kapasitet og ønsket separasjonsgrad.
 • kan anvende relevante diagrammer for bestemmelse av vanninnhold i naturgass.
 • kan beregne nødvendig inhibitormengde for å forebygge hydratdannelse.
 • kan beregne innstrømning fra reservoar til brønn.
 • kan beregne trykktap i rørstrømning både for væske og gass.
 • kan anvende  relevante NORSOK - standarder.

Generell kompetanse:

Studenten:

 • har et begrunnet syn på hvor aktuelle de ulike fornybare energikildene er i vårt distrikt.
 • kan bidra i samfunnsdebatten om energispørsmål
 • kan foreta vurderinger av miljøspørsmål i forbindelse med petroleumsproduksjon.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Kjemi og miljø, Fysikk, Varme- og strømningslære, Prosessteknikk I.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneøvelser, prosess-simuleringer og ekskursjoner.

Obligatorisk læringsaktivitet

1.       Studiekrav Fornybar energi, spesifiseres i undervisningsplanen ved semesterstart.

2.       Studiekrav Petroleumsproduksjon, spesifiseres i undervisningsplanen ved semesterstart

Studiekrava må være godkjent samme semester som ordinær eksamen gjennomføres (undervisningssemesteret). Disse dekker også påfølgende ny eksamen i vårsemesteret.

Vurderingsform

Del 1: Skriftlig eksamen Fornybar energi, 4 timer, teller 50 % på endelig karakter

Del 2: Skriftlig eksamen Petroleumsproduksjon, 4 timer, teller 50 % på endelig karakter

Begge delene må bestås.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Fornybar energi, skoleeksamen skriftlig: Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Petroleumsproduksjon, skoleeksamen skriftlig: Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.). Høgskolens Teknisk formelsamling (Pedersen, Gustavsen, Kaasa og Olsen) blir delt ut under eksamen.

Mer om hjelpemidler