Hopp til innhald

ING3041 Maskinkonstruksjon II

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i prinsippene  for dimensjonering av stålkonstruksjoner i henhold til relevante deler av eurokode 3 i forbindelse med håndberegning og  elementmetoder for styrkeberegning under anvendelse av styrkeberegningsprogrammer for mekaniske systemer og komponenter. Emnet vil omhandle lastvirkning basert på dimensjoneringstilstand , lastkombinasjoner og reaksjonskrefter samt kapasitet av stålkonstruksjoner og dimensjonering av bjelker, staver, rammer og knutepunkt.

Læringsutbytte

- Kunnskaper

Studenten

 • Kjenner til relevante norske og europeiske standarder for dimensjonering av bærende strukturer.
 • Kan definere lastkombinasjoner som inkluderer egenlast, nyttelaster, miljølaster, ulykkeslaster osv.
 • Kan greie ut om ulike tverrsnittsklasser og kapasitet med hensyn på knekking og vipping.
 • Kan beskrive elementmetoder for anvendelse ved styrkeberegning av objekter med kompleks geometri.
 • Kjenner til relevante dataassisterte beregningsprogrammer.

 

- Ferdigheter:

Studenten

 • Kan velge metodisk løsninger med hensyn på utforming og dimensjonering av stålkonstruksjoner.
 • Kan anvende relevante standarder for beregning av belastninger og kapasitet.
 • Kan definere dimensjonerende lastkombinasjoner og opplagerbetingelser.
 • Kan utføre spenningsberegninger.
 • Kan anvende relevante standarder for dimensjonering av bjelker, staver, rammer og knutepunkt.
 • Kan anvende beregningsprogrammet SAP2000 for dimensjonering av rammekonstruksjoner og fagverk i henhold til eurokoder.
 • Kan anvende beregningsprogrammet ansys workbench for beregning  av spenninger og tøyning på maskintekniske komponenter.
 • Kan kvalitetssikre resultater fra beregningsprogrammer ved  manuelle beregninger.
 • Kan transformere 3D-DAK tegninger inn mot beregningsprogrammer for definisjon av geometri og dimensjoner.

 

- Kompetanse:

Studenten

 • Kan identifisere og gjøre bruk av relevante standarder for å bestemme belastninger på bærende konstruksjoner, og velge metodisk løsninger med hensyn på utforming og dimensjoner.
 • Kan formidle valgte løsninger både skriftlig og muntlig til kollegaer og kunder på en metodisk måte.
 • Kan forholde seg til beregningsprogrammer man ikke har jobbet med inngående med selv.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Fysikk; Statikk og fasthetslære; Maskinkonstruksjon I; Materialer og tilvirkning.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, dataøvinger, oppgaveregning, det skal utvikles en arbeidsmappe i faget som resulterer i en presentasjonsmappe.

Prosjektet som blir utarbeidet i mappa kan ta utgangspunkt i prosjektet i Maskinkonstruksjon I.

Obligatorisk læringsaktivitet

1.       Abeidskrav for mappa: Godkjent deltagelse på undervisningsopplegg i SAP2000 og ANSYS

2.       Arbeidskrav for skriftlig eksamen: Spesifiseres i undervisningsplanen ved semesterstart

Vurderingsform

Del 1: Prosjektoppgave, teller 50 % på endelig karakter,

Del 2: Skriftlig eksamen, 4 timer, teller 50 % på endelig karakter.

 

Begge delene må bestås.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Skriftlig eksamen: Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.) + alle trykte og skrevne hjelpemiddel er tillatt (å ta med).

Mer om hjelpemidler