Hopp til innhald

KJE119 Introduksjon til havbruk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Faget skal gi en introduksjon til havbruksnæringen. Hovedfokus vil være på oppdrettssystemer, utfordringer og mulige tiltak sett fra et ingeniørfaglig ståsted. Det vil også bli gitt en kort innføring i temaene vannkvalitet og fiskefysiologi for å gi studentene en økt forståelse for samspillet mellom organisme og teknologi i produksjonsprosessen. Ekskursjoner til bedrifter vil inngå i kurset.

Læringsutbytte

Kandidaten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte:

Kandidaten skal ha

  • kjennskap til norsk akvakulturs historikk og utvikling.
  • innblikk i verdikjeden fra egg til slakting og hvilket produksjonsutstyr som i hovedsak benyttes i de forskjellige livsfasene.
  • forstå viktigheten av vannkvalitet for fiskevelferd.
  • ha oversikt over miljømessige effekter av akvakultur.
  • ha kjennskap til relevante lover og krav til drift og vedlikehold.

 

Kandidaten skal kunne:

  • beskrive utvalgte oppdrettsteknologier og metoder.
  • se sammenhenger mellom vannkvalitet, fiskevelferd og miljøpåvirkning.
  • utføre enkle søk etter relevant forskningslitteratur.

 

Kandidaten skal:

  • ha innsikt i aktuelle problemstillinger/utfordringer akvakulturbransjen har i forhold til vekst, miljø og velferd.ha fått ett innblikk i industrien etter besøk hos relevante bedrifter.
  • kunne jobbe med relevante prosjekter både selvstendig og i samarbeid med andre.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformene vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, ekskursjoner og litteraturstudier.

Obligatorisk læringsaktivitet

To skriftlige innleveringer.

Godkjente innleveringer er gyldige i 4 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timer.
Karakterskala A-F der F er ikke bestått.