Hopp til innhald

LEI105 Eiendomslandmåling

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

I dette emnet skal studentene anvende basiskunnskapen om relevante landmålingsprinsipper. Basiskunnskapen skal brukes til supplering av grunnlagsnettet og innmåling av rettigheter og matrikkelenheter etter oppmålingsforretninger iht. Matrikkelloven. Både planlegging og gjennomføring skal vektlegges gjennom praktiske oppgaver.

Målingene skal etterbehandles og arbeidene dokumenteres etter "gjeldende standarder utarbeidet av Statens Kartverk", jfr. forskrift til Matrikkellova §§ 41-5 og 63-2.

Innhold:

 • Kontroll og kalibrering av måleinstrument
 • Måleplanlegging
 • Satellittmåling med etterbehandling i praksis
 • Matrikkelloven m/forskrift
 • Kontroll av transformerte koordinater i Matrikkelen
 • Geodatastandarden med relevante delstandarder
 • Oppbygningen av Grunnlagsnettet i Norge
 • Utjevning, grovfeilsøk og pålitelighetsanalyse
 • Tolking av beregningsrapporter og utarbeiding av dokumentasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

 • redegjøre for hovedprinsippene og feilkildene ved satellittposisjonering
 • forklare sentrale begrep og prinsipper i lov, forskrift og relevante nasjonale standarder

Ferdigheter

 • vurdere ulike instrumenter med hensyn på praktisk anvendelse
 • vurdere ulike målemetoder og hensiktsmessig bruk av disse
 • planlegge og gjennomføre målinger etter nasjonale standarder
 • beregne og dokumentere målingene etter lovpålagte standarder
 • tolke beregningsrapporter og vurdere kvaliteten på utført arbeid

Generell kompetanse

 • dokumentere prosjektet og læringsprosessen samt skrive teknisk sluttrapport

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG102 Statistikk og landmåling

Faget må tas samtidig som LEI104 Eiendomsdanning ved oppmålingsforretning

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Dataøvinger
 • Forberedelser og feltøvinger samkjørt med LEI104
 • Prosjektarbeid
 • Underveisrapporter (skriftlig og muntlig)
 • Muntlig presentasjon av feltarbeidet

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske feltøvinger og presentasjoner samkjørt med LEI104. 2 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Skriftlig skoleeksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Ved ny eksamen (utenom ordinær) kan digital/skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Faglærer vurderer dette innen 1. oktober.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Egen personlig datamaskin og alt som er lagret på denne. Alle trykte og skrevne hjelpemidler samt kalkulator uten ekstern kommunikasjon.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • VOB004 - Landmåling etter matrikkelloven - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • LOJ213 - Eiendomslandmåling - Reduksjon: 10 studiepoeng