Hopp til innhald

LU2-MU2B Musikk 2b 5-10

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet har disse hovekomponentene: grunnleggende erfaringsbasert opplæring i utøvende, lyttende og skapende virksomhet med vekt på lytting, begynneropplæring i musikk og innføring i skolefaget musikk slik det er formet for 5.-10.trinn i gjeldende læreplan.

Det blir lagt vekt på å skape en god sammenheng mellom studentenes egen musikalske og kunsteriske utvikling, og fagdidaktisk kompetanse i å planlegge, gjennomføre og reflektere over musikkundervisning i 5.-10.trinn. Emnet skal gi studenten kompetanse til å planlegge og gjennomføre ulike prosjekter i 5.-10.trinn. Musikk i kontekst, arrangering og komponering og fagdidaktikk vil stå sentralt i emnet med særlig fokus på hovedområdet lytting.

 

Viktige tema i emnet er:

 • Lytting og lyttemetodikk
 • Didaktisk refleksjon og analyse
 • Prosjektarbeid
 • Musikk i kontekst
 • Komponering og musikkteknologi i klasserommet

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om musikkfagets historie og rolle i samfunnet, læreplaner i faget og læreplanhistorie
 • grunnleggende kunnskap om musikk fra ulike tradisjoner, sjangrer og musikkhistoriske epoker.
 • har kunnskaper om musikklæreren som leder og tilrettelegger for musikkopplæring i 5.-10.trinn med fokus på hovedområdet lytting
 • har kunnskap om læring og estetiske læringsprosesser knyttet til begynneropplæring i musikk
 • har kunnskap om barns musikalske utvikling, uttrykksformer, kreativitet og identitet og faktorer som påvirker slik utvikling
 • har kunnskap om kjennetegn på et mangfoldig og inkluderende læringsmiljø og fellesskap for musikalsk læring for i 5.-10.trinn
 • har kunnskap om forholdet mellom musikk og emosjonelle og sosiale kompetanser
 • har kunnskap om metorder for forskings- og utviklingsarbeid i musikk

 

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • anvende didaktiske verktøy på en relevant måte i praksis
 • lytte aktivt og reflekterende til et representativt utvalg av musikk fra ulike sjangrer og historiske perioder
 • kan planlegge, lede, gjennomføre og vurdere læring i musikk med vekt på komponering på trinnene 5-10
 • mestre ulike innfallsvinkler til begynneropplæring og progresjon i musikkfaget
 • ta i bruk og vurdere varierte arbeidsformer, metoder og vurderingsformer for skolefaget musikk i 5.-10.trinn
 • lede prosesser i lytting og sang for elever på 5.-10.trinn
 • planlegge og gjennomføre tilpasset musikkopplæring for elever med ulik bakgrunn, forutsetninger og interesser
 • kan skape egne komposisjoner og legge til rette musikalsk materiale for ulike framføringsformål og for musikkundervisning og læringsprosesser på trinnene 5-10

 

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere varierte musikkaktiviteter i 5.-10.trinn
 • kan aktivisere og stimulere elevenes evne til å skape, oppleve og uttrykke musikk
 • kan reflektere over sammenhengen mellom mål og innhold i musikkfaget, andre fagområder og et samla læreplanverk for 5.-10.trinn
 • kan reflektere over og drøfte musikkens rolle i eit mangfoldig samfunn
 • kan vurdere og analysere musikk med utgangspunkt i estetikk og kulturteori

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

_

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom praktisk skapende arbeid, forelesninger, prosjekt- og gruppearbeid, fremføringer og veiledning. Undervisning vil foregå i grupper der det er hensiktsmessig.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • obligatorisk oppmøte (80%),
 • aktiv deltagelse og gjennomføring av pålagte praktiske, skriftlige og muntlige oppgaver, spesifisert i semesterplan.

Vurderingsform

Mappeeksamen med gradert karakter A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler

Mer om hjelpemidler