Hopp til innhald

MACREL-KKK02 Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen 2

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Innhold: I dette emnet skal studentene tilegne seg utvidet fagkompetanse gjennom estetisk produksjon og øves i å studere og forske på innovative og kreative estetiske prosesser knyttet til slik virksomhet. Emnet omfatter også arbeid med aktuelle og pågående forskningsarbeid med særlig vekt på analyse og interpretasjon og arbeid med utvikling av egen forskningsskisse.

Følgende studietema blir vektlagt:

 

 • Estetisk produksjon og refleksjon
 • Forskningsmetodisk refleksjon og feltarbeid knyttet til barnehagen, analyse og tolking
 • Didaktiske grunnlagsproblemer og fagforståelse for barnehagefeltet med tanke på ledelse av pedagogisk arbeid
 • Praktisk, skapende og teoretisk fordypning innen et flerfaglig relevant tema knyttet til ett eller flere av fagene drama, forming, musikk og norsk i barnehagen

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om et bredt repertoar av arbeidsmåter, læringsressurser og læringsarenaer for barnehagefeltet
 • har inngående kunnskap om barnekultur og om kreative og estetiske fag som metode i andre fag og opplæringssituasjoner
 • har avansert kunnskap om didaktikk og fagdidaktikk knyttet til det estetiske feltet og dets praksis i barnehagen
 • har inngående kjennskap til kunst som erkjennelsesform og barnehagelærerens rolle som tilrettelegger av barns møte med kunstneriske uttrykk og skapende utøvende arbeid
 • har inngående kunnskap om ulike sider ved vitenskapelig, kunstnerisk og estetisk argumentasjon, refleksjon og teoriutvikling knyttet til barnehagefeltet

 

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan legge til rette for estetisk utfoldelse, opplevelse og erkjennelse innen barnehagefeltet og knyttet til andre fagsammenhenger
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i barnehagefeltets praksis, historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kan bruke ulike strategier og metoder i eget skapende og utøvende arbeid
 • kan analysere og vurdere læreprosesser innenfor estetisk produksjon og samarbeide med andre i slike prosesser
 • kan bruke relevante arbeidsmetoder for innsamling av datamateriale samt tolke og analysere  slikt materiale med tanke på å utvikle og forstå danning og opplæring innenfor kreative, praktiske og estetiske fag
 • kan kartlegge og vurdere hvilke forsknings- og utviklingsspørsmål som er stilt, og hvilke som bør stilles innen aktuelle områder for studentens masterarbeid

 

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke disse til å strukturere og formulere faglige resonnement
 • kan analysere og vurdere diskursive praksiser knyttet til fagområdet i barnehagefeltet
 • kan analysere og formulere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • har inngående kompetanse i å lede og bruke de estetiske fagene i barnehagen

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil være samlingsbasert og nettstøttet. Læringsformene innenfor emnet er preget av variasjon, og omfatter egen estetisk utforskning og produksjon, forelesninger, fellesdrøftinger, seminar, gruppeprosjekt med veiledning, ulike former for individuelt arbeid med veiledning, og bruk av nettbaserte ressurser. Kreativ skaping og analytisk tilnærming preger emnet. Arbeidskrav vil inngå i arbeidet med emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 80 % deltagelse på undervisning og samlinger
 • Deltagelse på nettforum
 • Gjennomføring av studieoppgaver med godkjent nivå til oppgitte frister (semesterplan)

Vurderingsform

Mappeeksamen 60%

Prosjekt 40 %

Gradert karakter A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skrevne og trykte hjelpemidler

Mer om hjelpemidler