Hopp til innhald

MAFYS531 Fysioterapi ved subakutte og langvarige muskelskjelett-, revmatiske og ortopediske helseproblemer

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Dette emnet er en fordypning og videre kvalifisering innen fysioterapi relatert til pasienter med muskelskjelett, revmatiske og ortopediske helseproblemer. Fagutøvelse, i samarbeid med pasient, pårørende og andre aktuelle yrkesgrupper med tanke på et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud, vektlegges.

Deler av emnet tilbys fysioterapeuter fra andre masterprogrammer i inn- og utland, og vil dermed undervises på engelsk.

Sykdomslære
Fysiologiske responser
Fysioterapi ved muskelskjelett, revmatiske og ortopediske helseproblemer
Måle- og evalueringsmetoder
Billeddiagnostikk
Laboratorieanalyser
Smerte
Kognitive tilnærminger og motivasjon
Tverrfaglig samarbeid

Kunnskapsbasert fysioterapi innen fagområdet

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgene totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om muskelskjelett, revmatiske og ortopediske helseproblemer i et livsløpsperspektiv, herunder anatomi, fysiologi, patologi, prognose, etiologi, epidemiologi, livsstil og miljø
 • har inngående kunnskap om teorier som fremmer mestring, og om helsefremmende atferd
 • har inngående kunnskap om mekanismer rundt langvarig smerte

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan gjennomføre undersøkelser og vurderinger av pasienter med muskelskjelett, revmatiske og ortopediske helseproblemer i forhold til smerte, funksjon, aktivitet og deltakelse ut fra et kunnskapsbasert fysioterapifaglig perspektiv
 • kan bruke de vanligste undersøkelsesmetoder og funksjonstester relatert til problemstillinger hos pasienter med muskelskjelett, revmatiske og ortopediske helseproblemer
 • kan gjennomføre tiltak som fremmer motivasjon og mestring
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere hensiktsmessige behandlingstiltak for pasienter med muskelskjelett-, revmatiske og ortopediske helseproblemer

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan kritisk vurdere ulike fysioterapeutiske behandlingsprinsipper og -teknikker, og gjøre begrunnede valg av behandlingstilnærming, dosering og progresjon
 • har innsikt i fortolkning av billeddiagnostiske beskrivelser og laboratorieprøver og kan sette dem i sammenheng med kliniske funn
 • kan anvende selvstendige kliniske resonneringer og ta reflekterte beslutninger om fysioterapitiltak både mht. undersøkelse, forebygging, behandling og rehabilitering i kommune- og spesialisthelsetjenesten
 • kan vurdere behov for henvisning til videre undersøkelse/behandling i kommune- og spesialisthelsetjenesten
 • kan reflektere kritisk over egen rolle og funksjon i et tverrfaglig team og vise adferd i samsvar med en verdibasert grunnholdning
 • kan ivareta pasienter med sammensatte problemstillinger og reflektere rundt bruk av diagnoser
 • har innsikt i kunnskapsgrunnlaget for implementering av tiltak i praksis
 • kan beskrive og analysere samfunnsmessige- og helsepolitiske rammer for helsepedagogiske tiltak
 • kan gjennomføre fagutvikling og delta i forskning innen fysioterapi

Krav til forkunnskaper

Studierett ved master i klinisk fysioterapi ved HVL

Anbefalte forkunnskaper

Forutgående emner ved masterstudiet i klinisk fysioterapi ved HVL

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner, ferdighetstrening ved HVL, praksisstudier i kommune- og/eller spesialisthelsetjenesten, selvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Refleksjonsnotat fra praksis 700 - 1000 ord
 • Innlevering av loggskjema
 • Godkjent praksisstudier fra kommunehelsetjeneste og/eller spesialisthelsetjeneste, totalt 5 uker

Godkjente arbeidskrav er gyldige i seks påfølgende semestre.

Vurderingsform

Eksamen
Individuell skriftlig hjemmeoppgave: Kasusrapport som er basert på pasientvurdering/behandling knyttet til praksis. Den skal inneholde en bakgrunn, formål, kasus beskrivelse (herunder refleksjon rundt anamnese, undersøkelse, behandling og forløp), resultater og diskusjon.
Omfang: maksimalt 3500 ord eksklusiv forside, sammendrag på norsk og engelsk, tabeller, figurer og litteraturliste. Sammendrag har maksimalt 275 ord. Tabeller og figurer nummereres og har selvforklarende tekst, maksimalt seks tabeller og figurer i alt.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått (karakter F) leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler