Hopp til innhald

MAS111 Statistikk og fluidmekanikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen statistikk (modul 1) og fluidmekanikk (modul 2). I fluidmekanikk-delen blir ulike analysemetoder for statiske og dynamiske problemer anvendt på væsker. Statistikkdelen skal gi studenten en bred innføring i sannsynlighetsregning og statistisk metodelære som en ingeniør trenger i studiet og i utøvelsen av sin yrkeskarriere. Denne delen er knyttet til, men ikke avgrenset av andre emner ved Institutt for maskin- og marinfag.

Modul 1 (Statistikk): Grunnleggende sannsynlighetsregning og fordelingsteori. Innføring i statistisk inferens og prosesskontroll. Korrelasjon, enkel lineær regresjon.

Modul 2 (Fluidmekanikk): Grunnleggende egenskaper for væsker. Fluidstatikk: krefter som virker på plane og krumme flater. Dynamiske egenskaper til fluider: viskositet, laminære og turbulente strømninger. Kontrollvolumsanalyser. Eulers ligning, Bernoullis ligning. Termodynamikkens 2. lov. Strømning i rør. Krefter som virker på legemer i væsker.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS111 Statistikk og fluidmekanikk har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Modul 1: kjenne til grunnleggende sannsynlighetsteori, sentrale sannsynlighetsfordelinger og teorigrunnlaget for estimering, konfidensintervall og hypotesetesting
 • Modul 1: kjenne til hvordan statistikk er et nødvendig verktøy for å kunne måle, beskrive og evaluere resultater av forsøk
 • Modul 2: Forstå og beskrive grunnleggende egenskaper til væsker i ro og i bevegelse
 • Modul 2: Forstå og beskrive krefter som påvirker legemer i fluider

Ferdigheter

 • Modul 1: innhente, analysere og presentere numeriske data
 • Modul 1: utføre grunnleggende sannsynlighetsregning og kunne gjøre estimering, hypotesetesting og enkle korrelasjons-/regresjonsanalyser
 • Modul 2: Bruke analysemetodene for inkompressible, ikke-viskøse strømninger
 • Modul 2: Identifisere og beregne krefter som virker på legemer i fluider

Generell kompetanse

 • Modul 1: oppnå relevante svar på faglige problemstillinger gjennom anvendelse av statistiske undersøkelser og metoder
 • Modul 1: forstå statistiske tenkemåter og metoder, og formidle disse skriftlig og muntlig
 • Modul 2: Analysere fysiske problemstillinger, gjøre nødvendige forenklinger og anvende teoretiske kunnskaper

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Statikk og fasthetslære MAS100,  Grunnleggende matematikk for ingeniører MAT100, Videregående matematikk for maskiningeniører MAT107.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske øvinger i hver modul.

Godkjente obligatoriske innleveringer er gyldige i 2 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Eksamen vil bestå av to likeverdige deler; en for modul 1 og en for modul 2. Hver del må være bestått for å få bestått i faget.

Ved ikke bestått må hele eksamen tas på nytt.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator, Matematisk formelsamling (K. Rottmann), Tekniske tabeller.

Mer om hjelpemidler