Hopp til innhald

MAS112 Dynamikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Dynamikk dreier seg om kinematikk (bevegelse) og kinetikk (krefter som skaper bevegelse) til partikler og legemer. Dette kurset benytter seg av matriser og referansesystemer i bevegelse for å utføre analyse av både 2D- og 3D-bevegelse. Kurset introduserer følgende emner: lineart moment, angulært moment, arbeid, energi og bevaringslover. Studentene vil lære å bruke matematisk programvare til å løse oppgaver i dynamikk. Studentene vil bli kjent med komponenter som bl.a. tannhjul, ledd, rullende hjul, kam og gyroskop. Forelesninger, oppgaveregning og eksamen vil foregå på engelsk.

 

Innhold

 • En partikkel: kinematikk, kinetikk, arbeid, energi, moment.
 • To partikler: se ovenfor, pluss kontakt og kollisjoner
 • Mange partikler: se ovenfor, pluss definisjon av massesenter
 • Kinematikk til legemer i to og tre dimensjoner
 • Kinetikk til legemer i to og tre dimensjoner: Newtons og Eulers ligninger
 • Kinetisk analyse av ledd og gyroskop

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

 

Kunnskap (generell forståelse)

 • Forståelse av kinematikk (translasjon og rotasjon) og kinetikk (krefter og momenter) i både to og tre dimensjoner
 • Forståelse av enkle mekanismer

Evner (individuelle, spesifikke)

 • Bruke Newtons bevegelsesligninger på partikler og legemer i forskjellige koordinatsystemer.
 • Redegjøre for mekaniske egenskaper til bl.a. tannhjul, ledd, gyroskop, rullende hjul, og andre enkle mekanismer.
 • Løse ligningssystemer ved bruk av matematisk programvare.
 • Anvende metoder fra vektor- og matrisealgebra
 • Anvende metoder fra differensial- og integralregning

Kompetanse (effektiv anvendelse og integrering av ferdigheter)

 • Forenkle et komplekst problem, lage et fritt-legeme-diagram for å forenkle analysen
 • Skille mellom anvendelse av partikkel og legeme-begrep.
 • Forstå begrensningene bed bruk av modeller;
 • Forstå rollen til energitap via friksjonsarbeid
 • Forstå betydningen (og begrensninger) til datamaskiner ved behandling av komplekse problemer.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Statikk og fasthetslære MAS100, Grunnleggende matematikk for ingeniører MAT100, Videregående matematikk for maskiningeniører MAT107.

Undervisnings- og læringsformer

Oppgaveregning, forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

4 obligatoriske oppgaver skal være gjennomført og godkjent.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Standard HVL-godkjent kalkulator.

Mer om hjelpemidler