Hopp til innhald

MAS124 Introduksjon til marinteknikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet omfatter terminologi, beregninger og regelverk relatert til flytende marine konstruksjoner. Det gis en generell innføring i slike konstruksjoners egenskaper i statisk flytende tilstand. Beregninger for enkle konstruksjoner skal gjennomføres manuelt, ved hjelp av matematisk programvare (MATLAB).

Hydrostatikk - hvordan geometri, vekt og tyngdepunkt påvirker flytetilstand og statisk stabilitet for flytende konstruksjoner. Skrogformens betydning for GZ-kurvens forløp. Dynamisk stabilitet. Regelverk. Krengeprøve - teori og laboratorieøving. Beregningsverktøyet MATLAB - introduksjon og bruk til beregninger. Innføring i beregningsverktøyet SESAM (HydroD) for stabilitetsberegninger.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS124 Introduksjon til Marinteknikk skal studenten ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Forklare grunnleggende begreper innen emnet.
 • Forstå hvordan geometri og tyngdepunkt påvirker stabiliteten.
 • Finne og forstå regelverk.

Ferdigheter

 • Beregne flytetilstand og stabilitet for flytende konstruksjoner.
 • Benytte beregningsverktøy (MATLAB og HydroD) for å løse problemstillinger i emnet og kunne vurdere og analysere resultatene.
 • Gjennomføre en laboratorieøving og skrive rapport med tydelig struktur og god presentasjon av resultater.

Generell kompetanse

 • Benytte matematiske beregningsverktøy som hjelpemiddel.
 • Være i stand til å arbeide i gruppe.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Studiets obligatoriske mattematikk- og statikkemner.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger i kombinasjon med regneøvinger under veiledning, individuelt og i grupper. En laboratorieøving. Workshop under veiledning før og etter laboratorieøving.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske arbeidskrav:

 • 2 regneøvelser må være levert innen fristen, og godkjent.
 • En godkjent laboratorieøvelse, obligatorisk oppmøte på laboratorium.
 • En godkjent laboratorierapport gruppevis må være bestått.

Alle obligatoriske arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 2 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Skrive- og tegnesaker, kalkulator, teknisk formelsamling/tabeller. Generelt formelark for faget er vedlagt eksamen.

Mer om hjelpemidler