Hopp til innhald

ME6-1000 Matematikk for økonomar

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Innhald:

 • Grunnleggjande emne
 • Funksjonar
 • Derivasjon og funksjonsanalyse
 • Eksponential-  og logaritmefunksjonar
 • Talfølgjer og talrekkjer
 • Finansmatematikk
 • Integrasjon

Læringsutbytte

Kunnskapar:

Studenten skal

 • forstå funksjonsomgrepet
 • forstå omgrepa den deriverte, det bestemde og det ubestemde integralet
 • forstå korleis ein finn og bestemmer ekstremal- og vendepunkt av både algebraiske funksjonar og eksponensial- og logaritmefunksjonar
 • forstå skilnaden på optimering med og utan sidevilkår
 • forstå at betalingsstraumane knytt til eit serielån følgjer ei aritmetisk rekke
 • forstå at betalingsstraumane knytt til eit annuitetslån følgjer ei geometrisk rekke

 

Ferdigheitar:

Studentane skal

 • løyse oppgåver med ulike typar funksjonar, til dømes lineære, kvadratiske, potensfunksjonar, logaritmefunksjonar, eksponensialfunksjonar og funksjonar med fleire variablar
 • løyse likningar og ulikskapar der funksjonsformene ovanfor er med
 • kunne derivere ulike typar funksjonar, også samansette funksjonar, og gjennomføre funksjonsanalyse
 • kunne løyse oppgåver knytt til geometriske og aritmetiske rekker, som til dømes å finne avdrag, renter og terminsummar for serie- og annuitetslån
 • kunne utføre betinga optimering av funksjonar med to variablar ved bruk av Lagrange sin metode

 

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • nytta kunnskapen og dugleiken i matematikk til betre å forstå andre fag.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og oppgåveseminar

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

To eksamenar:

Ein skriftleg skuleeksamen på 4 timar. Tel 30% av den samla karakteren på emnet.

Ein skriftleg slutteksamen på 4 timar. Tel 70% av den samla karakteren på emnet.

Bokstavkarakter. Kandidaten må ha greidd begge eksamenane for å få godkjent emnet.

Ved stryk på ein av deleksamenane treng studenten berre å ta oppatt denne deleksamenen.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle skrivne og trykte, og kalkulator

Meir om hjelpemiddel