Økonomi og jus

Bachelor

Med bachelor i økonomi og jus får du ei brei og yrkesretta utdanning som kan brukast innanfor arbeidsfelta forvaltning, sakshandsaming, rådgiving, leiing og økonomisk styring. Du får ein etterspurd og unik kompetanse innan økonomi og jus.

Kvifor studere økonomi og jus?

Studiet er sett saman av emne frå dei viktigaste økonomiske og administrative fagområda, i tillegg til grunnleggande juridiske emne.

Du lærer om:

  • korleis du tolkar og brukar lovreglar inn i konkrete problemstillingar på rettsområde som kontraktsrett, forvaltningsrett og familierett
  • bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi og marknadsføring
  • leiing og strategi

Første studieåret tilsvarar årseining i jus. Med fullført årsstudium kan du søke opptak direkte til 2. år. Du søker gjennom vår Søknadsweb.

Dei to neste studieåra er sett saman av emne som dekkjer minimumskrav for bachelor i økonomi og administrasjon.

Korleis er undervisninga?

Læringsaktivitetane er varierte og det inngår forelesingar, seminar, gruppearbeid, øvingsoppgåver og munnlege presentasjonar. Teori vert kopla til praksis gjennom arbeid med relevante problemstillingar.

Kva kostar det å studere?

Som student må du betale ei semesteravgift på kr 750 kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

Vidare studium etter fullført utdanning

Bachelor i økonomi og jus dekkjer dei nasjonale krav til bachelor i økonomi og administrasjon. Du kan derfor søke på masterutdanningar innan økonomi og administrasjonsfag, også masterutdanningar som gjev sidetittelen siviløkonom.

Etter fullført bachelor i økonomi og jus kan du søke deg inn på følgande masterutdanningar på HVL:

Du kan også studere vidare på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.