Hopp til innhald

ME6-1002 Samfunnsvitskapleg metode

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Emnet startar med ei innføring i vitskapsteori og forskingsetikk. Så vil vi ta føre oss alle fasane i eit forskingsprosjekt, frå utvikling av problemstilling til skriving av sluttrapport. Det vert undervist både i kvalitativ og kvantitativ forskingsmetode. Delar av undervisninga kan bli organisert som seminar der studentane deltek aktivt.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten skal

 • kunne forklare sentrale samfunnsvitenskapelige begreper og tenkemåter
 • unne beskrive grunnleggende trekk ved gjennomføring av samfunnsvitenskapelige undersøkelser

Ferdigheter:

Studenten skal

 • kunne forklare hvordan teori benyttes for å gje retning til kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige analyser
 • kunne gjera greie for gangen frå problemformulering til analyser
 • forstå grunnprinsippa innanfor kvalitativ og kvantitativ forskingsmetode knytt til økonomisk-administrative problem
 • gjennomføre enkle undersøkingar og skrive prosjektoppgåve under rettleiing

Generell kompetanse:

Studenten skal

 • kunne lese og forstå samfunnsvitenskapelige studier publisert i anerkjente journaler innen økonomisk administrative fag
 • være i stand kildekritiske vurderinger og refleksjon over egen faglige praksis samt arbeide i grupper med sikte på gjennomføring av egne undersøkelser

Krav til forkunnskapar

Ingen ut over opptakskrav, sjå studieplanen.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen ut over opptakskrav, sjå studieplanen.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og oppgåveseminar

Obligatorisk læringsaktivitet

Eitt arbeidskrav som skal løysast individuelt. 

Eit arbeidskrav er gyldig dei tre påfølgande semestre.

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 4 timar

Bokstavkarakter.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • ME6-200 - Samfunnsvitskapleg metode og statistikk - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • ME6-200 - Samfunnsvitskapleg metode og statistikk - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • ØKB2124 - Samfunnsvitskapleg metode - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØMO111 - Samfunnsvitskapleg metode - Reduksjon: 7,5 studiepoeng