Hopp til innhald

MGBSA101 Samfunnsfag 1, emne 1 - Innføring i samfunnsfag 1

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Lærarutdanningsfaget samfunnsfag skal førebu studentane til profesjonsrolla som samfunnsfaglærar for barne- og ungdomstrinnet, med særleg vekt på begynnaropplæring, innføring i grunnleggande ferdigheiter og arbeid med kompetansemål på barne- og mellomtrinnet. Sentralt i studiet står elles arbeid med tilpassa opplæring og vurdering.

Samfunnsfagsstudiet i grunnskulelærarutdanninga er internasjonalt orientert både i innhaldet og i formidlinga av faget. Faget inneheld elles ei balansert innhaldsfordeling mellom geografi, historie og samfunnskunnskap.  

Emnet gjev ei innføring i begynnaropplæring og fagdidaktikk i samfunnsfaget og i sentrale tema i historie, geografi og samfunnskunnskap knytt særleg til undervisninga på barne- og mellomtrinnet.

Læringsutbytte

Kunnskapar Kandidaten:

 • har kunnskap om vitskaplege teoriar og metodar i geografi, historie og samfunnskunnskap 
 • har kunnskap om fagdidaktisk teori og forsking i samfunnsfaget i skulen som er særleg knytta til begynnaropplæring, tilpassa opplæring, vurdering og arbeid med kompetansemål i samfunnsfag på barne- og mellomtrinnet
 • har kunnskap om sosialisering, identitetsdanning og ulikskap i eit samfunnsfagleg perspektiv 
 • har kunnskap om samane som urfolk, om dei nasjonale minoritetane,  og om kulturelt mangfald i Noreg 
 • har kunnskap om samspelet mellom menneske, teknologi og natur med vekt på ressursfordeling og berekraftig utvikling 
 • har kunnskap om samfunnsfaglege problemstillingar knytt til elevane sin digitale kvardag 
 • har kunnskap om stad og landskap som natur, kultur og historie 

Dugleikar Kandidaten:

 • kan arbeide med verdiar og haldningar i samfunnsfag i skulen, stimulere til undring om og respekt for mangfald og bruke dette som ressurs i arbeidet med alle elevar  
 • kan leie læringsprosessar som sikrar progresjon i opplæringa og som legg særleg vekt på begynnaropplæring, tidleg innsats, grunnleggjande ferdigheiter og kompetansar
 • kan finne, søkje, vurdere og tolke ulike typar kjelder for å legge til rette for gode læringsprosessar 
 • kan reflektere over praksis og praksisplanlegging, leiing av læringsarbeid og vurdering av dette som grunnlag for læringsretta tilbakemelding 

Generell kompetanse Kandidaten:

 • kan reflektere sjølvstendig og kritisk over samfunnsfaglege spørsmål  
 • har overblikk over periodar og utviklingsmønster og kan gjere greie for korleis historie og kultur blir konstruert 
 • kan reflektere sjølvstendig og kritisk over fagdidaktiske spørsmål, særleg knytt til begynnaropplæring

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesing, gruppearbeid, ekskursjonar, individuelt arbeide og munnleg framføring .

Obligatorisk læringsaktivitet

Munnleg framlegg i gruppe. Framlegget kan vera eit digitalt produkt eller innehalde eit digitalt element. Semesterplanen vil gi nærare retningslinjer for arbeidskravet.

Vurderingsform

Heimeeksamen, 3 dagar.

Oppgåva skal vere på 2000 ord. Tid for ut- og innlevering av eksamen vert opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F er ikkje greidd.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel