Hopp til innhald

MGUNA301 Naturfag 2, emne 1 – Fysikk og kjemi i utdanning for berekraft

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Naturfag 2 er sett saman av to emner, kvart på 15 studiepoeng.

 • Naturfag 2 emne 1 - Den ikkje-levande naturen, framhald.
 • Naturfag 2 emne 2 - Den levande naturen, framhald + FoU oppgåve

Naturfag 2 supplerer naturfag 1 både i breidde og djupne. Miljø og berekraftig utvikling vert vektlagt i kurset.

Fag og didaktikk vert sett på i samanheng og emna som takast opp skal gje fagleg og didaktisk tryggleik for arbeid med sentrale område av naturfaget for steg 5-10 i grunnskulen.

Naturfag 2 emne 1 bygger på Naturfag 1 emne 2.

Gjennom dette emnet får studenten djupare kunnskap innan fysikk og kjemi. Kunnskap innan desse områda vert knytt til teknologi og miljø- og klimaspørsmål. Studenten vidareutviklar og eiga evne til å leie utforskande arbeid og å vidareutvikle elevar sine utforskande ferdigheiter. Fag og didaktikk vert sett på i samanheng.

Emneplanen følgjer progresjonen i praksis og i dei fagovergripande temaa slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om vêr- og klimasystem både lokalt og globalt og kan drøfte problemstillingar knytt til klimaendringar
 • kan diskutere samfunnsmessige, miljømessige og etiske problemstillingar knytt til ulike fornybare og ikkje-fornybare energikjelder
 • har kunnskap om ulike stoff og kjemiske reaksjonar, og deira tyding i miljøsamanheng
 • har kunnskap om elektronikk, gravitasjon og elektromagnetisme
 • har kunnskap om teknologiske moglegheiter og utfordringar knytt til kunnskap i kjemi
 • har kunnskap om bruk av ulike modellar som viser størrelsesorden i naturen
 • har kunnskap om bruk av ulike måleinstrument, måleeiningar og representasjonsformer, og korleis elevar sine rekneferdigheiter i naturfag kan utviklast
 • har utdjupande kunnskap om utforskande undervisning

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan handtere kjemikaliar og lage kjemiske blandingar og løysingar
 • kan vurdere usikkerheit og feilkjelder i målingar
 • kan bruke kunnskap i fysikk og kjemi til problemløysing med og utan digitale verktøy
 • kan legge til rette for kreativ og praktisk undervisning i naturfag og teknologi som gjev god progresjon mellom ulike steg
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevar si læring og gi læringsfremjande tilbakemeldingar
 • kan finne, vurdere og vise til naturfagleg og naturfagdidaktisk forsking, informasjon og fagstoff og bruke dette i undervisning og drøfting med kollegaer
 • kan legge opp til ei integrert naturfagundervisning og bruke naturfag som regifag i tverrfaglege samanhengar

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i fagdidaktisk forsking om utvikling av evne til kritisk tenking og argumentasjon
 • har innsikt i fagdidaktisk forsking om danninga av omgrep og forståing av faglege samanhengar
 • kan knyte eiga rolle som naturfaglærar til etiske, sosiale, økonomiske og politiske problemstillingar som angår naturvitskap og teknologi i samfunnet
 • kan analysere og bruke gjeldande læreplan for mellom- og ungdomssteget som utgangspunkt for naturfagundervisning

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesningar, demonstrasjonar, laboratoriearbeid, oppgåveløysing og undervisningsøvingar. Det vert lagt vekt på arbeidsformer som kan brukast på mellom- og ungdomssteget.

Delar av pensum må arbeidast med som sjølvstudium. Det anbefalast å bearbeide lærestoffet gjennom kollokvier.

Obligatorisk læringsaktivitet

Gjennom semesteret skal studentane fortløpande levere 4 - 5 arbeidskrav som dokumenterer utvikling av fagleg og fagdidaktisk kompetanse. Blant obligatoriske arbeid inngår:

 • Deltaking og journalføring frå praktiske øvingar
 • Rapport frå praksisarbeid knytt til utforskande undervisning
 • Didaktisk arbeid

Nærare omtale og retningslinjer for arbeidskrav vil vere klare ved semesterstart.

Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik dei står skildra i studieprogramplanen.

Vurderingsform

Individuell munnleg eksamen, 30 min.

Karakterskala A-F, der F er ikkje greidd.

Hjelpemiddel ved eksamen

Tabellar i fysikk og kjemi, kalkulator

Meir om hjelpemiddel