Hopp til innhald

MGUNA401 Naturfag 2, emne 2 - Den levende naturen 2

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Naturfag 2 består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

 • Naturfag 2, emne 1 - Den ikke-levende naturen forts.
 • Naturfag 2, emne 2 - Den levende naturen forts. + FoU oppgave

Naturfag 2 supplerer Naturfag 1 i bredde og dybde. Fag og didaktikk sees i sammenheng og emnene som tas opp skal gi faglig og didaktisk trygghet for arbeid med sentrale områder av naturfaget for trinn 5-10 i grunnskolen.

Det vil bli lagt til rette for at Naturfag 2 kan tas som utvekslingsstudent ved en annen institusjon.

Naturfag 2 emne 2 er todelt og består av en naturfaglig og naturfagdidaktisk del på 7,5 studiepoeng og et forsknings- og utviklingsarbeid på 7,5 sp, i kombinasjon mellom naturfagdidaktikk og faget pedagogikk og elevkunnskap. Samarbeid med PEL er knyttet til Fag 1, tredje studieår.

Den naturfaglige delen av emnet 2b har fokus på økologi, miljø og utdanning og undervisning for bærekraftig utvikling. Cellers oppbygging, genetikk og evolusjon er også sentrale naturfaglige tema. I naturfagdidaktikk er fokuset på å videreutvikle studentenes kompetanse til å legge til rette for utforskende arbeid og dialogiske undervisningsformer i klasserommet.

Forsknings- og utviklingsoppgaven skal være profesjonsrettet og i kombinasjon mellom naturfagdidakk og pedagogikk og elevkunnskap.

Emneplanen følgjer progresjonen i praksis og i dei fagovergripande temaa slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om cellers oppbygging
 • har kunnskap om mekanismer bak genetisk variasjon, evolusjon og artsdannelse.
 • har kunnskap om ulike naturtyper og om arter og grupper av organismer som er tilpasset norsk natur.
 • har kunnskap om utfordringer og muligheter for bærekraftig liv i fremtiden med spesielt fokus på bevaring av biologisk mangfold.
 • har kunnskap om tverrfaglig undervisning som ledd i utdanning for bærekraftig liv.
 • har kunnskap om og kan drøfte etiske problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling og genteknologi.
 • har kunnskap om sentrale naturfagdidaktiske forskningsfokus.
 • har innsikt i fagdidaktisk forskning om undervisning og læring relatert til et temaområde

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan benytte naturfag som regifag i tverrfaglige undervisningssammenhenger.
 • kan finne, vurdere og henvise til naturfaglig og naturfagdidaktisk forskning og fagstoff og anvende dette i undervisning og i drøfting med kolleger.
 • kan arbeide selvstendig og forskningsbasert med fagdidaktiske problemstillinger.
 • kan formidle andres forskning på et akademisk nivå.

Generell kompetanse

 • har begynnende innsikt i vitenskapsteori og metoder innenfor profesjonsrettet forskning.
 • kan bidra og delta i prosjekt for å utvikle undervisningspraksis i naturfag på 5.-10. trinn
 • kan gjennomføre naturfagundervisning i samsvar med gjeldende læreplan for mellom- og ungdomstrinnet

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, diskusjoner, demonstrasjoner, feltarbeid, ekskursjoner, oppgaveløsning og undervisningsøvelser.

Feltarbeid er en viktig del av studiet og det forutsettes at studentene deltar på dagsekskursjoner og feltkurs. Varighet er inntil 5 dager. Kostnad for feltkurs/ekskursjoner blir oppgitt i semesterplaner. I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Deler av pensumet må arbeides med som selvstudium. Det anbefales at lærestoffet bearbeides gjennom kollokvier.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Gjennom semesteret skal studentene levere 3 arbeidskrav som dokumenterer utvikling av faglig og fagdidaktisk kompetanse. Konkretisering av arbeidskravene vil bli gitt i semesterplanen.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i to påfølgende semestere etter godkjenningen.

Vurderingsform

 • Individuell, skriftlig, 4 timers eksamen på den naturfaglige delen (7,5 sp)
 • Individuell skriftlig FoU-oppgave (7,5 sp)

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler