Hopp til innhald

NAB1019 Norsk prosjekt Y-vei

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

I dette emnet får studentene en innføring i kommunikasjonsprosessen og hva som kjennetegner god kommunikasjon i en maritim kontekst. Her lærer de om de viktigste og vanligste sjangrene som brukes innenfor deres fagområde, og hva som kan hindre kommunikasjonen i å nå fram til mottakeren i ulike situasjoner.

 

Studentene får også kunnskap om språket som verktøy for god kommunikasjon, formverk, syntaks, grammatikk og grunnleggende rettskrivningsregler. I tillegg blir de kjent med språklige, stilistiske og grafiske virkemidler. De får også trening i å jobbe i grupper.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

 

Studenten

 • kjenner til kommunikasjonsprosessen og hva som kjennetegner god kommunikasjon
 • kan bruke språket som verktøy for god kommunikasjon
 • kjenner til formverk, syntaks, grammatikk og grunnleggende rettskrivningsregler
 • kjenner til språklige, stilistiske og grafiske virkemidler
 • har kunnskap om de viktigste skriftlige sjangrene innenfor sitt fagområde

 

- Ferdigheter:

 

Studenten

 • kan lage og gjennomføre skriftlige og muntlige presentasjoner
 • kan skrive innenfor sjangre som tilhører den maritime konteksten, f.eks. referat, rapporter og akademiske tekster
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

 

- Kompetanse:

 

Studenten

 • er i stand til å formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innenfor det maritime fagområdet, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger med studentaktiviteter, skriftlige og muntlige framstillinger, prosjekt- og gruppearbeid.

Studenten velger enten bokmål eller nynorsk som sin målform i faget.

Obligatorisk læringsaktivitet

Oppgaver/aktiviteter

Vurderingsform

Skriftlig eksamen. 5 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ordbok

Mer om hjelpemidler