Hopp til innhald

PPUA-PR1-16 Praksisopplæring 1. år

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Praksis er i rammeplanen for studiet beskrevet som 60 praksis dager med ordinær arbeidstid for lærere. I de nasjonale retningslinjene konkretiseres dette til minimum 500 timer og disse timene skal omfatte alt praksisarbeid. Det vil si forberedelse til undervisning, veiledning med praksisveileder, planleggingsarbeid på skolen, samarbeid med kollegaer, foreldremøter og samtaler, elevsamtaler samt faktisk undervisning.

Ved PPU, Campus Stord er praksis fordelt og integrert i begge studieårene med 250 timer hvert år. Målet er at studenten skal få et autentisk innblikk i hele bredden av hva en lærers arbeidsdag består i og ikke bare i klasseromsundervisningen.

Med bakgrunn i det nasjonale rammeverket og kravene der er praksisorganiseringen i PPU-A studiet ytterligere konkretisert ved PPU, Campus Stord, og modellen er vist her: http://v.hvl.no/pdf/studier/ppu/2018/Praksismodell-PPU-A.pdf

Semester 1 og 2 er knyttet til emnet PPUA-PR1-16.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • har inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn
  • har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen
  • har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og særlig i respektive fag

 

Ferdigheter:

  • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap
  • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
  • kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø

Generell kompetanse:

  • innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål
  • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Kandidaten skal gjennomføre observasjoner, ha ansvar for planlegging og gjennomføring av undervisning og delta i vurderingsarbeid i samarbeid med praksisveileder. Kandidaten skal delta i de møter og samarbeidsfora som hører naturlig med på det praksisstedet der praksisen gjennomføres.

Obligatorisk læringsaktivitet

Innlevering av praksisplan.

Vurderingsform

Praksis

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt

Mer om hjelpemidler