Hopp til innhald

PSYK6101 Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet vektlegger kunnskap om psykiske lidelser, forståelse og innsikt i hvordan psykiske lidelser oppleves og hvilke konsekvenser de kan få i hverdagen. Et sentralt fokusområde er kunnskap om sammenhengen mellom biologiske, psykologiske, kulturelle, sosiale og samfunnsmessige forhold for utvikling av psykiske lidelser og valg av behandlingsmodell og perspektiv. Det legges vekt på bevisstgjøring av egne holdninger og handlinger overfor andre mennesker uansett kultur-, religions- eller gruppetilhørighet, og på egen teoretisk og faglig forankring og etisk refleksjon relatert til kliniske situasjoner.

Læringsutbytte

 • har inngående kunnskap om faglige og etiske perspektiver i helse- og omsorgsvitenskap relatert til mennesker med psykiske lidelser
 • har inngående kunnskap om ulike teorier for å forstå utviklingen av psykiske lidelser
 • har inngående kunnskap om brukermedvirkning og myndiggjøringens betydning for fremming av psykisk helse
 • har inngående kunnskap om forståelser av forholdet mellom normalitet og avvik
 • har inngående kunnskap om psykiske lidelser, og kan identifisere så vel samfunnsmessige som biologiske faktorers betydning for utvikling av psykiske lidelser
 • har inngående kunnskap om det psykisk helsefeltets historiske utvikling og kulturelle forankring
 • har inngående kunnskap om pårørende sin rolle

 • kan utføre systematisk litteratursøk og utøve kildekritikk
 • kan identifisere og forholde seg kritisk reflektert i forhold til fagområdets etiske og moralske utfordringer
 • kan identifisere og anvende modeller for myndiggjøring og mestring i praktiske øvelser og refleksjon

 • kan relatere ulike perspektiv, sosiale og psykologiske teorier til arbeid med mennesker med psykiske lidelser

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, gruppearbeid, seminar og selvstudie

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja

Vurderingsform

Oppgave i gruppe, med 2-4 studenter, 8 uker. Gradert karakter

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler