Hopp til innhald

PSYK6202 Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet vektlegger kunnskap om hvordan samfunnet ved det offentlige, private og frivillige hjelpeapparatet møter mennesker med psykiske lidelser, og hvordan psykiatrihelsetjenestene kan organiseres i fremtiden. Et sentralt fokusområde er tverrfaglig samarbeid for å fremme helse og bedringsprosesser hos psykisk lidende. Oppmerksomheten rettes videre mot bakgrunnen for og konsekvensene av desentraliseringen av tjenestene, med vektlegging av brukerens medvirkning og mestring.

Læringsutbytte

  • har inngående kunnskap om hvilke forhold som fremmer bedringsprosesser hos psykisk lidende
  • har inngående kunnskap om sentrale føringer og lovverk som regulerer arbeidet med mennesker med psykiske lidelser
  • har inngående kunnskap om oppbygging og organisering av de psykiske helsetjenester

  • kan vurdere hvilke forhold som kan fremme mestring og myndiggjøring
  • kan analysere og kritisk vurdere modeller for helsefremming, omsorg og samhandling
  • kan identifisere nødvendige tiltak for fremming av psykisk helse på individ- og gruppenivå

  • kan analysere og vurdere rammebetingelsene for psykisk helsearbeid på ulike nivå

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

PSYK6101

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, gruppearbeid, seminar og selvstudie.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler