Hopp til innhald

RUS6101 Rusrelatert sosial- og helseproblematikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet har fokus på rusmidlenes historie og ulike paradigmeskifter i rusfeltet. Ulike teoretiske perspektiv trekkes inn for å gi økt kunnskap om sammenhengen mellom biologiske, psykologiske, kulturelle, sosiale, helsemessige og samfunnsmessige forhold som påvirker synet på, og utviklingen av, rusmiddelavhengighet. Undervisningen vektlegger bevisstgjøringen av egen teoretisk og faglig forankring, samt etiske betraktningsmåter og brukermedvirkning.

Læringsutbytte

 •  har inngående kunnskap om ulike perspektiver og ideologiske utvikling i sosial- og helsevitenskap relatert til mennesker med rusproblematikk
 • har inngående kunnskap om ulike etiske perspektiver, og hvordan disse kan benyttes ovenfor rusrelaterte problemstillinger
 • har inngående kunnskap om ulike psykologiske og sosiale teorier som ligger til grunn for rusmiddelbruk , samt økt forståelse for utviklingen av avhengighet
 • har inngående kunnskap om rusmidler, om epidemiologi, forbruksutvikling, biologiske, farmakologiske og toksikologiske aspekter ved rusmiddelbruk
 • har inngående kunnskap om normalitet og avvik, brukermedvirkning og myndiggjøringens betydning for rusmiddelbruk og psykisk helse.

 •  kan vise en inngående forståelse for spesielle utfordringer rusrelatert problematikk medfører
 • kan identifisere og forholde seg reflektert og kritisk i forhold til fagområdets etiske og moralske utfordringer.
 • kan identifisere og anvende modeller for mestring og myndiggjøring i praktiske øvelser og refleksjon.
 • kan utøve systematisk litteratursøk, kildekritikk og beherske akademisk skrivning.
 • kan vise innsikt og forståelse for faglige og etiske problemstillinger ved å reflektere over egen praksis i refleksjonsgrupper.

 •  kan vurdere og analyserer ulike sosiale, medisinske og kulturelle faktorer av betydning for å forebygge og behandle rusproblematikk
 • kan forholde seg bevisst til etiske problemstillinger i rusfeltet, og gjennomføre tiltak som bidrar til mestring og myndiggjøring for brukeren
 • kan formulere og drøfte problemstillinger med utgangspunkt i eget fagområde

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger fordelt på tre ukesamlinger samt veiledning, gruppearbeid og selvstudie

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja

Vurderingsform

Oppgave, 8 uker

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler