Hopp til innhald

VIT6202 Vitenskapsteori, metode og etikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner og perspektiver, og fokuserer på hvordan de kommer til uttrykk i valg av metode, analyse av data og formidling. Fokus er rettet mot vitenskapelig virksomhet generelt og forskning innen psykososialt arbeid med barn og unge, psykisk helse- og rusarbeid spesielt. Evne og vilje til å stille kritiske vitenskapsteoretiske, metodologiske og etiske spørsmål ved hvordan forskningsprosjekter planlegges, gjennomføres og formidles i vitenskapelige publikasjoner, vektlegges spesielt.

 • Vitenskapsteori og metode
 • Litteraturstudie
 • Akademisk skriving
 • Datainnsamlingsmetoder for kvantitativ og kvalitativ metode
 • Forskningsetikk (NSD og REK)
 • Reliabilitet og validitet

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten...

 • har inngående kunnskap om vitenskapsteoretiske tradisjoner og perspektiver
 • har inngående kjennskap til karakteristika ved kvantitative forskningsmetoder
 • har inngående kjennskap til karakteristika ved kvalitative forskningsmetoder
 • har inngående kjennskap til muligheter og begrensninger ved former for metodetriangulering
 • har inngående kunnskap om etiske prinsipper for forskning, og evne til å kritisk vurdere etiske aspekter ved gjennomføring av et forskningsprosjekt
 • har inngående kjennskap til prinsipper for akademisk kildehåndtering og siteringspraksis
 • har inngående kjennskap til etiske og metodiske utfordringer av spesielt stor relevans for Psykisk helse- og rusarbeid

Ferdigheter:

Studenten...

 • kan kritisk evaluere metodologiske aspekter ved kvalitative og kvantitative forskningsprosjekt
 • kan identifisere og kritisk evaluere etiske aspekter ved forskningsprosjekt
 • kan kritisk vurdere kildebruk i vitenskapelige publikasjoner

Generell kompetanse:

Studenten...

 • har avansert innsikt i vitenskapsteoretiske og metodologiske aspekter ved vitenskapelig virksomhet generelt, og innen psykisk helse- og rusarbeid spesielt
 • kan anvende sine kunnskaper til å stille kritiske vitenskapsteoretiske, metodologiske og etiske spørsmål ved hvordan forskningsprosjekter planlegges, gjennomføres og formidles i vitenskapelige publikasjoner

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

PSYK6101 eller RUS6101

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Selvstudier
 • Gruppearbeid

Gruppeoppgaver basert på kritisk gjennomlesning av fagfellevurderte vitenskapelige artikler med spesiell relevans for fagfeltet, valgt av emne-ansvarlig. Lærer veileder gruppene og gruppene har muntlig framlegg med påfølgende plenumsdiskusjon.

 • Seminar

En dags seminar der aktuelle forskere ved HVL, andre forskningsinstitusjoner eller praksisfeltet presenterer pågående forskning innenfor fagfeltet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske arbeidskrav i form av:

 • Muntlig fremføring av gruppeoppgave i plenum, med påfølgende plenumsdiskusjon. Ramme: 1- 2 timer
 • Fylle krav til obligatorisk tilstedeværelse. Mer enn 20% fravær fra gruppearbeid medfører at studenten ikke kan fremstilles til individuell skriftlig eksamen

Arbeidskravene må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen.

Arbeidskravene er gyldig i to påfølgende semester.

Vurderingsform

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer.

Gradert karakterskala A - F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • PSBU6104 - Kompetanse og tenesteutvikling - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • PSBU6102 - Organisering og samordning av tenestetilboda til barn og ungdom - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • PSBU6103 - Psykososialt arbeid - ulike praksisar, teoriar og etiske dilemmaer - Reduksjon: 2 studiepoeng