Hopp til innhald

YV203 Kommunikasjon og norsk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Kommunikasjonsteori

Kommunikasjonsprosessar

Mål- og mottakaranalyse

Samarbeid og gruppefunksjonar

Presentasjonsteknikk

Skriftleg framstilling

Språklege verkemiddel

Argumentasjon

Syntaks

Pragmatikk

Andre grammatiske emne

Akademisk skriving og referansar

Skriveprosessen

Kjeldekritikk

Sidemål

Sjangerlære

Rapport

Formelle brev og CV

Møteinnkalling

Instruksjon

Referat

Debattinnlegg

Artikkel

Popularisering

Læringsutbytte

Kunnskap

 

Kandidaten skal ha

 • kunnskap om kommunikasjonsprosessar og korleis språket kan brukast som verktøy i forhold til situasjon, mål og mottakar
 • kunnskap om betydinga kulturelle element har i kommunikasjonsprosessar
 • kjenner til ulike sjangrar i sakprosa og skjønnlitteratur og viktige forhold i språkutviklinga

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • definere kommunikasjonsmål og velje egna nivå og form på det som skal formidlast i forhold til mottakar og situasjon
 • strukturere eigne tekstar og bruke relevante verkemiddel for form og tekstsamanbinding
 • uttrykke seg skriftleg formelt korrekt, på norsk og engelsk, i ulike funksjonelle tekstar som kan vere aktuelle for ein ingeniør
 • planlegge, strukturere og gjennomføre ulike former for munnlege presentasjonar på norsk og engelsk
 • analysere bruken av ulike verkemiddel i skjønnlitteratur og sakprosa, saksframstilling og argumentasjon

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • utforme klare, målretta og brukarvennlege rapportar, øvings- og prosjektdokument
 • kommunisere effektivt i grupper
 • planlegge og gjennomføre møter og diskusjonar
 • innhente informasjon frå ulike kjelder og bruke desse kritisk i eigne arbeid
 • setje opp ei kjeldeliste korrekt
 • uttrykke seg skriftlig og munnleg gjennom ulike medium på norsk og engelsk

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesingar

Øvingsoppgåver i grupper og individuelt

Munnlege presentasjonar

Prosjektarbeid

Arbeid med mappe

Obligatorisk læringsaktivitet

75% oppmøte til undervisning

Vurderingsform

Mappe  

8 innleveringar Ved stryk i mappa kan eksisterande tekstar forbetrast og leverast på nytt påfølgande semester.