Hopp til innhald

ELE115 Analog instrumentkonstruksjon

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg grunnleggende emner innen analog elektronikk ved bruk av operasjonsforsterkere og andre integrerte kretser.

Innhold

 • Analyse av kretser basert på ideelle opamper, også frekvensavhengige kretser.
 • Analyse av kretser basert på virkelige opamper.
 • Frekvensresponsmetoder.
 • Aktive filtre.
 • Kretser brukt i måleteknikken.
 • Presisjonslikkerettere.
 • Schmitt-triggere.
 • Signalgeneratorer.
 • Strømforsyninger.
 • Simuleringer.
 • Laboratoriearbeid der en skal konstruere kretser.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har kunnskap om:

 • opampers egenskaper
 • forskjellige lineære og ulineære kretser
 • kretstekniske metoder brukt i lineære kretser
 • forskjellige kretser brukt i måleteknikken
 • simuleringsverktøy for elektroniske kretser

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • beskrive og analysere grunnleggende kretser bygget med operasjonsforsterkere
 • analysere og lage aktive filtre med de klassiske frekvensresponsene
 • lage sammensatte målesystemer
 • arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle elektrofaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

1. studieår

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger med eksempler. Oppgaveregning. Laboratoriearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

8 øvingsoppgaver, 2 laboratorieoppgaver. Obligatorisk fremmøte på laboratorieøvingene.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Håndskrevne notater. Alle typer kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOE101 - Analog instrumentkonstruksjon - Reduksjon: 10 studiepoeng