Hopp til innhald

NAB3023 Befraktning/ fraktavtaler

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Kunnskaper

- Sjølovens regler om fraktavtaler.

- Stykkgods.

- Konnossementer og fraktbrev.

- Certepartier.

- Haag-Visby-reglene, Hamburg-reglene, Rotterdam-reglene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

- kan gjøre rede for rettsregler som gjelder kommersiell operasjon av skip.

- evner å se grensegangen mellom nautiske og kommersielle operasjoner.

- forstår hovedtrekkene både i skipssentrerte og godssentrerte transportavtaler og ser forskjellene mellom dem.

- har god forståelse for reglene som gjelder leie av hele eller deler av skipets transportkapasitet.

- har bred kunnskap om standarddokumenter som er i vanlig bruk.

Ferdigheter

Studenten

- kan bidra til å inngå rettslig bindende avtaler hvor skipet er et økonomisk instrument på rederens hånd.

- kan bruke og forholde seg til lastedokumenter i sitt arbeid som skipsoffiser.

- kan, som skipsoffiser, alene fremskaffe, fylle ut og undertegne lastedokumenter for stykkgods i innenriks linjefart.

 

Kompetanse

Studenten

- kan yte reelle bidrag til de fraktavtaler et rederi inngår.

- kjenner igjen dokumenter som knytter an mot lastebefordring og forstår deres rettslige innhold.

- ser rettsregler og de økonomiske forhold som reglene angår i sammenheng.

- forstår bakgrunnen for reglenes utforming og bruk.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Sjørett I eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Egenaktivitet må påregnes.

Obligatorisk læringsaktivitet

Muntlig framføring over en eller flere oppgaver.

Vurderingsform

5 timer skriftlig eksamen. 100/100.

Hjelpemidler ved eksamen

Samlingen Norges lover, andre ukommenterte og allment tilgjengelige lovsamlinger i vanlig salg, særtrykk av lover (Lovdata-utskrift er ikke tillatt).

Mer om hjelpemidler