BIO122 Etikk og Kommunikasjon I

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Studenten skal gjennom studiet utvikle et helhetlig syn på mennesket og respekt for menneskets integritet og rettigheter. De skal oppøve evne til å møte mennesker fra andre kulturer og normer med respekt, og kunne avsløre verdikonflikter og etiske dilemmaer i praktisk helse- og sosialarbeid. Studentene skal oppnå kunnskap om og ferdigheter i kommunikasjon, med vekt på møtet mellom mennesker i ulike livsfaser, helsetilstand og funksjonsnivå.

Bioingeniørene står i sin yrkesutøvelse i relasjon til pasienter, pårørende og andre helseprofesjoner. De utfører og har ansvar for analyse av biologisk materiale med avansert medisinsk apparatur. Yrkesutøvelsen stiller høye krav til kunnskaper og ferdigheter innen etikk og kommunikasjon, samt bevissthet om faglig forsvarlig yrkesutøvelse.

Innhold

  • Kommunikasjonsteori
  • Kommunikasjon mellom bioingeniør, pasient og andre helseprofesjoner
  • Kommunikasjon i grupper
  • Tverrkulturell kommunikasjon
  • Medisinsk etikk normativ etikk og Yrkesetiske retningslinjer
  • Taushetsplikten og sentrale lovverk
  • Innføring i akademisk oppgaveskriving

Læringsutbytte

Etter fullført emne BIO122 Etikk og Kommunikasjon 1, skal studenten kunne:

Kunnskaper- Beskrive grunnleggende teorier og begreper innen etikk og kommunikasjon - Avsløre verdikonflikter og etiske dilemmaer i praktisk helsearbeid - Gjøre rede for kommunikasjonsmessige utfordringer innen kommunikasjon i relasjoner

Ferdigheter- Reflektere over aktuelle etiske dilemmaer - Kommunisere på en hensiktsmessig måte i ulike faglige settinger

Generell kompetanse- Reflektere over krav til framtidig yrkesutøvelse - Fungere adekvat i grupper generelt og i tverrfaglige grupper spesielt - Anvende akademiske normer for oppgaveskriving

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, seminar, oppgaveskriving og veiledning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det skal leveres 3 obligatoriske arbeidskrav i form av:

1) Obligatorisk oppmøte

2) Deltagelse i Fellesundervisning med AHS i uke 42 og 43

3) Semesteropgave

Arbeidskrav må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Arbeidskrav 1 og 2 er gyldige i tre påfølgende semester.

Arbeidskrav 3 er gyldig i to påfølgende semester.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 20 minutter

Tid og sted vil bli opplyst på emnets sider på It`s learning.

Karakterskala: Bestått/ikke bestått

Ny utsatt eksamen (konte) blir gjennomført påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler