BIO123 Statistikk

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Målet med emnet er å gi studenten grunnleggende kunnskaper i statistikk. Det vektlegges at studenten skal tilegne seg ferdigheter i å anvende statistikk på datamateriale fra praktiske laboratorieøvelser.

 

Innhold

 • Sannsynlighetsregning og diskrete/kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger
 • Hypotesetesting konfidensintervall
 • Parametriske og ikke-parametriske tester
 • Variansanalyse
 • Statistisk prosesskontroll
 • Korrelasjon og lineær regresjon
 • Excel til statistiske beregninger

Læringsutbytte

Ved fullført emne i BIO123 skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forklare grunnleggende deskriptive størrelser
 • Gjøre rede for lineær regresjon og variansanalyse

 

Ferdigheter

 • Bruke elementære deskriptive mål fra laboratorieanalyser
 • Beregne konfidensintervall og utføre hypotesetesting
 • Bruke korrelasjon og lineær regresjon

 

Generell kompetanse

 • Trekke konklusjoner fra statistiske tester

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BIO120 Matematikk

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Løsning av oppgaver
 • Løsning av oppgaver ved hjelp av Excel
 • Gruppearbeid

Obligatorisk læringsaktivitet

3 regneøvinger og 2 dataøvinger

 Øvingene må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

 Godkjente øvinger er gyldige i påfølgende semester.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

 Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator: Casio fx-82-ES

Mer om hjelpemidler