BIO125 Cellebiologi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet gjennomgår grunnleggende molekylære strukturer, funksjoner og reguleringsmekanismer innen cellebiologi med hovedvekt på human cellebiologi. Denne kompetansen vil gi studentene et bedre forståelsesgrunnlag for både medisinske problemstillinger og biomedisinske laboratorieanalyser.

Tema:

 • Cellers oppbygning med hovedvekt på eukaryote celler
 • Funksjonen til ulike cellestrukturer
 • Kjemiske komponenter i celler
 • Proteiners struktur og funksjon
 • DNA og kromosomers struktur og funksjon
 • DNA replikasjon, reparasjon og rekombinasjon
 • Kontroll av genuttrykk
 • Proteinsyntese
 • Membraners struktur og funksjon
 • Celleskjelettet Intracellulær transport
 • Cellers respons på signalstoffer med noen eksempler på intracellulære signalsystemer
 • Kontroll av celledeling, cellesyklus og celledød
 • Arvemønster og genetikk
 • Ulike vevstyper, stamceller og differensierte celler
 • Cellulære mekanismer ved utvikling av kreft

Læringsutbytte

Etter fullført emne BIO125 Cellebiologi skal studenten kunne:

Kunnskap

 • Beskrive DNA, proteiner og lipider, deres strukturer og funksjoner
 • Beskrive cellulære bestanddeler, funksjon og kommunikasjon
 • Forklare grunnleggende begreper innen cellebiologi

Ferdigheter

 • Relatere medisinske problemstillinger til celle- og molekylærbiologi

Generell kompetanse

 • Formidle cellebiologiske og molekylærbiologiske temaer til ulike målgrupper

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Biologi 2 fra Videregående skole

BIO121 Anatomi, fysiologi og histologi

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger

Oppgaver

Gruppearbeid

Læringsportalen Canvas benyttes i faget

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler