BIO126 Medisinsk laboratorieteknologi I

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i bioingeniørfaget. Emnet omhandler grunnleggende kunnskaper og holdninger i forbindelse med innhenting, oppbevaring og bearbeiding av humant prøvemateriale. Videre omhandler emnet innføring i enkle analysemetoder. Betydningen av kvalitetssikring innen medisinsk laboratoriearbeid vektlegges.

 

Innhold

Blodprøvetaking. Behandling og oppbevaring av biologisk materiale. Generelle laboratorieteknikker og kvalitetssikring i medisinske laboratorier:  Biokjemiske analyseprinsipp (spektrofotometrisk analyseprinsipp, impedanseprinsippet, Bürker tellekammer, immunologisk analyseprinsipp, turbidimetrisk analyseprinsipp, amperiometrisk analyseprinsipp, tørrkjemi), pipetteringsteknikker og sentrifugering, kvalitetskontroll, validering av prøvesvar og rapportering, etikk og kommunikasjon, førstehjelp, smittevern og HMS.

Læringsutbytte

Ved fullført emne BIO126 Medisinsk laboratorieteknologi skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Beskrive innhenting av prøvemateriale som blod og urin
 • Beskrive prøvetakingsutstyr, prøvebehandling, avfallshåndtering, smitterisiko, sikkerhet i laboratoriet, grunnleggende førstehjelp
 • Forklare biokjemiske analyseprinsipper for enkle analysemetoder
 • Beskrive nytteverdien av kvalitetssikring
 • Forklare bruken av analytisk kvalitetskontroll og vurdering av denne

Ferdigheter

 • Utføre prøvetakingsprosedyrer for blod
 • Utføre korrekt pipetteringsteknikk
 • Utføre ulike biokjemiske analyser, tørrkjemi/urinundersøkelse med stix, sentrifugering, celletelling.
 • Vurdere analysesvar, deres pålitelighet og kvaliteten av laboratoriearbeidet

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse og kommunikasjon. Arbeide i grupper og samarbeide.
 • Benytte naturvitenskapelig skriveteknikk og presentasjonsteknikk

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BIO121 Anatomi, fysiologi og histologi, KJE100 Generell kjemi, BIO120 Anatomi, fysiologi og histologi

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid, internt laboratoriekurs, rapportskriving, plakatforedrag, ekstern praksis.

Enkelte forelesninger i emnet vil være obligatoriske og vil bli oppgitt ved semesterstart. Det grunnleggende førstehjelpkurset er obligatorisk.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske arbeidskrav i form av laboratoriekurs (10-11øvinger), 1 rapport, 2 prosjektarbeider og 1 flervalgstest som må være gjennomført til fastsatt tid og godkjent. Utførelse av laboratoriekurs vil bli vurdert for godkjenning. Ekstern praksisstudium i sykehuslaboratorium eller primærhelsetjenesten er obligatorisk og må være godkjent. Det vil bli gitt tilbakemeldinger i muntlig eller skriftlig form på kvaliteten av innleverte arbeider.

Godkjente øvinger er gyldige i påfølgende semster.

Studenten har to forsøk på å få godkjent laboratoriekurset og øvrige arbeidskrav.

Vurderingsform

Praktisk eksamen i form av praktisk arbeid i inntil 2 timer.

Karakterskala Bestått/ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler