Hopp til innhald

BRA302 Stråleterapi og onkologi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler kreftsykdommer og behandling av kreftsykdommer primært ved hjelp av ioniserende stråling. Emnet tar for seg den onkologiske pasients spesielle behov, og stråleterapeutens/radiografens ansvar i forhold til å ivareta pasienten i stråleterapiprosessen. Medisinske, fysiske, tekniske og biologiske aspekter som ligger til grunn for planlegging og gjennomføring av stråleterapi er sentralt.

Emnet inneholder komponenter av følgende delemner fra rammeplanen: 1A Anatomi og fysiologi: Organsystemers fysiologi og reguleringsmekanismer relatert til ovennevnte organ 1B Sykdomslære og mikrobiologi: Endringer i menneskekroppen ved de ovennevnte kreftformer på symptomer, sykdommer og feilfunksjoner på organsystem, enkeltorgan og cellenivå 1D Grunnleggende strålefysikk: Begreper, definisjoner og prinsipper. 1E Strålebiologi og strålevern: Ioniserende strålers innvirkning på biologiske systemer. Stråledoser, dosegrenser og strålevern 2E Psykologiske og pedagogiske emner: Helsearbeiderrollen, pasientrollen og pasienters ulike behov 2F Yrkesetikk og faglig fundament: Radiografenes/Stråleterapeutens omsorgsrolle 3A Pasientomsorg og sykepleie. Kunnskap om pasientomsorg og sykepleieoppgaver knyttet til stråleterapiprosessen 3B Fysikk for bildediagnostisering og behandling: Strålefysikk. 3C Apparatlære: Ulike modaliteters oppbygning, funksjon og anvendelse: apparatur/utstyr som benyttes for planlegging og gjennomføring av strålebehandling 3D Informasjonsteknologi i helsetjenesten: Medisinsk bilde- og informasjonssystemer 3F Metodiske prinsipper og teknikker. Metoder og prinsipper for behandling med høyenergetisk stråling 3G Kvalitetsutvikling. Kvalitetskontroll, kvalitetsforbedring og dokumentasjon

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • kan gjøre rede for profesjonell pleie og omsorg til den onkologiske pasient i stråleterapiprosessen
 • kan gjøre rede for følgende kreftsykdommer som behandles med stråleterapi; cancer mammae, cancer prostata og cancer pulm
 • kan gjøre rede for bruk av ioniserende stråling innen stråleterapi og hvilke strålebiologiske effekter dette har på friskt vev og tumorvev
 • kan gjøre rede for bivirkninger relatert til strålebehandling, akutte og seinbivirkninger
 • kan gjøre rede for ulike behandlingsopplegg og behandlingsintensjoner (kurasjon og palliasjon)
 • kan beskrive ulike volum (GTV, ITV, CTV, PTV, OAR) i strålebehandling
 • kan beskrive lineærakseleratoren og dannelsen av foton og elektronstråling samt dannelse av protonstråling
 • kan gjøre rede for ulike former for dokumentasjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring i stråleterapiprosessen
 • kjenner til gjeldende lovverk aktuell ved stråleterapi

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan bruke grunnleggende fagterminologi innenfor stråleterapi
 • kan reflektere over grad av bivirkning og behandlingsopplegg
 • kan reflektere over nytten av tverrprofesjonelt samarbeid rundt stråleterapipasienten

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har en grunnleggende forståelse av stråleterapiprosessen

Krav til forkunnskaper

Bestått 2. studieår

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av forelesning,  oppgaveseminar og ferdighetstrening, i tillegg kommer selvstudium. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke totalt i emnet. Det vil i emnet ikke være krav om obligatorisk tilstedeværelse, men det anbefales at studenter deltar i all timeplanfestet undervisning da fagstoff er vanskelig å tilegne seg basert på selvstudie og blir i undervisningen presentert av eksperter fra klinisk praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

Godkjent tilstedeværelse ved obligatorisk studiedeltagelse. Arbeidskravet er gyldig i et påfølgende semester.

Vurderingsform

Eksamen
Skriftlig 3 timers skoleeksamen under tilsyn.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ny eksamen etter samme mal som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler