Hopp til innhald

BRA341 Praktisk fagformidling

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

I dette emnet skal studentene få praktisk erfaring med fagformidling. Målgruppen studentene skal rette fagformidling mot er radiografer, studenter og ansatte ved radiografutdanningen. Studentene tar utgangspunkt i tema i bacheloroppgave.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har bred kunnskap om ulike måter å praktisere faglig formidling
 • kjenner til relevante sosiale medier for faglig formidling

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan formidle fagstoff i radiografi i et konferansesammendrag
 • kan anvende verktøy som powerpoint og poster til faglig formidling i forbindelse med en minikonferanse
 • kan anvende prinsipper for kunnskapsbasert praksis i formidling av fagstoff innen radiografi
 • kan beherske sosiale medier på en profesjonell måte i formidling av radiograffaglig fagstoff
 • kan reflektere over bruk av sosiale medier i faglig formidling

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan planlegge og velge formidlingsform i forhold til innhold og mottakere
 • kan reflektere over ansvar for faglig formidling innen radiografifaget
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med fagfeller

Krav til forkunnskaper

Studierett på bachelor i radiografi ved HVL og bestått alle emner i andre studieår

Undervisnings- og læringsformer

Det tilrettelegges for læring gjennom forelesninger, gruppeseminarer, prøvefremlegg, konferanse og selvstudium. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke. All timeplanfestet undervisningsaktivitet har obligatorisk oppmøte.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Godkjent skriftlig notat på 700 +/- 10% der studenten gjør rede for plan og gjennomføring (strategi) for bruk av sosiale medier i egen fagformidling
 • Godkjent innlevering av et abstract (konferansesammendrag) på 500 ord +/- 10%
 • Ta del i påfølgende faglig diskusjon på seminar om formidlingsformer (poster, sosiale medier og muntlig presentasjon), samt forberede og gi tilbakemelding på innlegget til medstudent(er).
 • Godkjent innlevering av poster eller Power Point
 • Godkjent obligatorisk studiedeltakelse, minimum 80% nærvær på obligatorisk undervisning

Skriftlige arbeidskrav skal være godkjent før eksamen, studenten har to forsøk for å få disse godkjent. Godkjente arbeidskrav er gyldig i to påfølgende semester.

Vurderingsform

Praktisk/muntlig eksamen
Individuell muntlig presentasjon av faglig arbeid, eller gjennomført poster med muntlig fremlegg. Eksamen avholdes på en minikonferanse hvor deltakere er medstudenter, lærere og representanter fra praksisfeltet.

Vurderingsuttrykk
Bestått/ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått leverer studenten en skriftlig rapport knyttet til faglig formidling av bacheloroppgaven.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler