Hopp til innhald

BRAF11 Medikamentregning

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Radiografer må administrere / håndtere medikamenter og kunne beregne dose, styrke og mengde. Feil kan ha alvorlige konsekvenser. Det er derfor fokus på medikamentregning i utdanningen. I løpet av emnet skal studentene tilegne seg tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter for å utføre korrekt medikamentregning i klinisk arbeid. Emnet må være bestått før man får starte i BRA133 samt gå ut i klinisk praksis, BRP1.

Praktisk medikamentregning med utgangspunkt i:

 • SI-systemet og ulike måleenheter
 • ulike administrasjonsmåter
 • angivelser av virkestoffet innenfor ulike legemiddelgrupper
 • forholdet mellom dose, mengde og styrke
 • infusjonshastighet
 • dose per kg kroppsvekt
 • fortynning av flytende legemidler

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har bred kunnskap om måleenheter
 • kjenner til relevant matematikk for utregning av doser, styrke, mengde, infusjonsvolumer og infusjonshastighet

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende korrekt bruk av måleenheter
 • kan løse og vurdere ligninger i forbindelse med dose, styrke og mengde
 • kan løse og vurdere ligninger i forbindelse med fortynning av flytende legemidler
 • kan vurdere og beregne infusjonsvolumer og infusjonshastighet
 • kan vurdere beregninger i forbindelse med ulike administrasjonsmåter
 • kan vurdere korrekte angivelser av virkestoffer innenfor ulike legemiddelgrupper
 • kan anvende beregninger i forbindelse med dose per kg kroppsvekt og døgndoser

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i kontrollering av dose / mengde og kan formidle egne utregninger
 • har innsikt i forskriftsmessig medikamentregning

Krav til forkunnskaper

Studierett på bachelor i radiografi ved HVL.

Anbefalte forkunnskaper

Det forventes at studentene har gode basiskunnskaper i matematikk.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av forelesning og oppgavegjennomgang/seminar. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke totalt i studiet. Forelesningstimene har obligatorisk oppmøte.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • 80 % tilstedeværelse ved obligatorisk studiedeltagelse.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i to påfølgende semester.

Vurderingsform

Eksamen
Skriftlig 2 timers skoleeksamen med tilsyn.

Vurderingsuttrykk
Bestått / Ikke bestått.  Kandidaten må besvare alle oppgavene rett for å bestå eksamen.

Det arrangeres 4 eksamener i første semester. Dersom eksamen ikke er bestått etter at 4. eksamen er arrangert, uavhengig om studenten har gyldig fravær, vil studenten i juni flyttes ned et kull og de resterende forsøkene gjennomføres sammen med neste kull. Det er ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i medikamentregning mer enn 6 ganger ved Høgskulen på Vestlandet. Studenter som ikke består emnet etter 6 forsøk mister sin studierett ved Høgskulen på Vestlandet, §4.6 (2).

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator med tomt minne

Mer om hjelpemidler