Hopp til innhald

FHA912 Kostholdsarbeid i samfunnet

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet bygger videre på Basics in Nutrition and health og Arenaer for kosthaldsarbeid, og er et teoretisk og praktisk fag som skal forberede studentene til å arbeide selvstendig med ulike målgrupper og på aktuelle arenaer i samfunnet. Emnet har fokus på ideutvikling og drift av aktuelle prosjekter innen kosthold og folkehelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om ideutvikling og drift av aktuelle prosjekter som jobber med mat og kosthold i et folkehelseperspektiv
 • har inngående kunnskap om datagrunnlag, involvering av målgruppe/arena i utforming av tiltak og tverrfaglig samarbeid
 • har inngående kunnskap om sammenhengen mellom psykisk helse, motivasjon, mestring og kosthold/mataktiviteter
 • har inngående kunnskap om kostholdskommunikasjon og påvirkning på helseatferd, inkludert barrierer i kostholdsarbeid
 • har kunnskap om prinsipper og strategier for implementering av forebyggende og helsefremmende kostholdstiltak

Ferdigheter

Studenten

 • kan utvikle en ide for og drifte et prosjekt hvor kosthold og folkehelse er sentrale faktorer
 • kan utøve gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og selvstendighet i kostholdsrelatert arbeid
 • kan legge til rette for organisert og uorganisert kostholdsaktivitet
 • kunne tilpasse råd og informasjon om kosthold basert på målgruppenes nivå i et livsfaseperspektiv
 • kan formidle viktige temaer innen mat og kosthold til ulike målgrupper og arenaer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende nytenkning innenfor kosthold og folkehelse, og bidra til organisasjonsutvikling/endringsprosesser
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere et kostholdsprosjekt
 • kan kritisk reflektere rundt betydningen av kunnskapsbasert folkehelsearbeid innen kosthold

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er forelesninger, forflyttet undervisning, kreative øvelser, praktisk arbeid med konsepter i studentgrupper, mataktivitet, oppgaveskriving i gruppe, individuelt arbeid, seminar med gruppefremlegg, kommunikasjonsarbeid og veiledning i gruppe.

Materialkostnader (100 kr til mataktivitet) og forflyttede undervisningsøkter dekkes av studentene (utgifter til buss/bybane ca. 70 kr/økt). Det er mulig å søke om kompensatoriske arbeidskrav tilsvarende forflyttet undervisning.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Gruppeoppgave med muntlig presentasjon om prosjekt innen kosthold og folkehelse for aktuelle målgrupper/arenaer. Nærmere informasjon vil bli gitt av faglærer.

Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning (75 % fremmøte på teoretiske og praktiske timer samt forflyttet undervisning), med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenningen.

Vurderingsform

Deleksamen, med en skriftlig semesteroppgave i gruppe og en muntlig justerende individuell eksamen. Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Skriftlig semesteroppgave i gruppe (maks. 4000 ord) vektes 75 % av samlet karakter. Innleveringstidspunkt blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Muntlig justerende individuell eksamen (15 minutter)som vektes 25 % av samlet karakter.

Hjelpemidler ved eksamen

Skriftlig semesteroppgave i gruppe: Alle

Muntlig individuell eksamen: Ingen.

Mer om hjelpemidler