Hopp til innhald

HELS-OPPG Masteroppgave i klinisk helse- og omsorgsvitenskap

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid der studenten er analytisk og kritisk i forhold til aktuell forskning, teorier og metoder. Problemstillingen må på en grunngitt måte bygge på et helse- og omsorgsvitenskapelig tenkningsgrunnlag og drøftes i forhold til relevant litteratur. Forskningsdesign skal vise vitenskapelig metodologi og metode for innsamling og analyse av aktuelle data innen forskningsetiske rammer.

Masteroppgaven utformes i samsvar med gjeldende retningslinjer for masteroppgaver ved Høgskolen Stord/Haugesund. Det skal utarbeides egen prosjektplan for masteroppgaven. Masteroppgaven kan være monografi (tradisjonell masteroppgave) eller en artikkel med kappe.

Læringsutbytte

  • har inngående kunnskap om faglige problemstillinger med utgangspunkt i helse- og omsorgsvitenskapens tradisjon
  • har kunnskap om helse- og omsorgsvitenskap innen et nytt område i fagfeltet

 

  • kan begrunne valg av problemstilling ut fra et helse- og omsorgsvitenskapelig perspektiv og med relevans for klinisk praksis
  • kan drøfte en problemstilling i forhold til relevant litteratur
  • kan ta forskningsetiske hensyn
  • kan gjennomføre et vitenskapelig arbeid i form av en masteroppgave

 

  • kan formidle resultat av eget masterarbeid - både skriftlig og muntlig.

Krav til forkunnskaper

75 studiepoeng av masterprogrammet (45 obligatoriske, 30 valgfrie).

Anbefalte forkunnskaper

-

Undervisnings- og læringsformer

Selvstendig skriftlig arbeid som gjennomføres under veiledning. Det blir holdt seminar hvor den enkelte student presenterer og drøfter eget arbeid med medstudenter og veiledere. Veiledningsavtale underskrives av student, veileder(e) og studieleder når tema for oppgaven er klar. Studenten har selv ansvar for å søke veiledning etter avtalt plan.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen: 

- Godkjent prosjektplan

- Framlegg fra eget masteroppgavearbeid: Presentasjon av eget arbeid i masteroppgavesamlinger på campus sammen med veileder. Studenten må gjennomføre ett framlegg pr semester (til sammen tre).  

- Framlegg av respons til medstudent: Gi respons på medstudenters presentasjon av sitt arbeid i masteroppgavesamlinger. Studenten må gjennomføre en respons pr de to siste semestrene. 

- Veiledning på prosjektplanen: Studenten må gjennomføre minst 1 veiledningstime før innlevering av prosjektplanen.

- Veiledning på masteroppgave: Veiledning gjennomføres i tråd med Avtale om veiledning på masteroppgave Klinisk helse- og omsorgsvitskap. Studenten må sende skriftlig materiale til veileder, til avtalt tid, før veiledningsmøter, og må gjennomføre minimum én veiledning før innlevering av masteroppgaven.

Vurderingsform

Masteroppgaven gjennomføres individuelt og skrives på norsk. Studenten kan søke om å skrive på engelsk. Masteroppgaven skrives i tråd med gjeldende Retningslinjer for masteroppgave i klinisk helse- og omsorgsvitskap. For øvrig gjelder også HVL sine felles retningslinjer for masteroppgave som ligger på nettsidene. Masteroppgaven kan skrives som monografi eller som artikkel med kappe. 

- Masteroppgave som monografi: Omfang på 30 000 ord +/- 10 %.

- Masteroppgave som artikkel: Vitenskapelig artikkel som tilfredsstiller kvalitetskravene til et fagfelle bedømt nasjonalt eller internasjonalt tidsskrift. Artikkel på 3000 - 5000 ord eller som det valgte tidsskrift krever. Kappe på 10 000 - 15 000 ord. 

Gradert karakterskala fra A til F, der A til E er bestått karakter og F er ikke bestått. For masteroppgave som artikkel med kappe, vektes kappen til 40 % og artikkelen til 60 % i karakterfastsettelsen. Intern og ekstern sensor. Veileder er ikke sensor. 

Ved ikke bestått masteroppgave, kan studenten forbedre masteroppgaven én gang til ved ny eksamen.Det er ikke anledning til levere ny eller revidert masteroppgave ved bestått resultat.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skrevne og trykte hjelpemiddel er tillatt

Mer om hjelpemidler