Hopp til innhald

ID3-132 PT - Treningslære

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Treningslære har både teoretisk og praktisk undervisning.

Teoriundervisninga omhandlar tema som treningsmetodar i uthald, styrke, spenst, hurtigheit, rørsleevne, og mental trening, prestasjonsbestemmande faktorar og treninga si verknad på desse faktorane, treningsgjennomføring, testing, kosthald og treningsplanlegging.

Den praktiske undervisninga eksemplifiserer dei teoretiske tema og gir eksempel på utføring av trening for å betre uthald, styrke, spenst, hurtigheit og rørsleevne.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om sentrale prinsipp og metodar for trening og treningsplanlegging
 • har kjennskap til og kan forklare grunnleggande modellar, prinsipp og metodar for mental trening
 • kan forklare prestasjonsbestemmande faktorar og treninga si verknad på desse faktorane
 • kan forklare verknaden av ulike treningsmetodar

Ferdigheiter

Studenten

 • kan gjennomføre og vurdere treningsmetodar for uthald, styrke, spenst, hurtigheit og rørsleevne
 • kan gjennomføre utvalde testar
 • kan bidra i planlegging og utforming av eit mentalt treningsopplegg til ein utøvar eller eit lag

Generell kompetanse

Studenten

 • kan forklare grunnleggande omgrep og teoriar nytta i treningslære
 • kan forklare særtrekka ved omgrepa uthald, styrke, spenst, hurtigheit, rørsleevne og mental trening
 • kan forklare korleis ulike faktorar påverkar vår prestasjonsevne

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Teoretisk og praktisk gjennomgang av fagstoffet ved forelesingar, gruppe- og individuelt arbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Minimum 80% oppmøte i praktiske timer
 • Ei skriftlig innlevering
 • Eitt gruppearbeid
 • Individuell treningslære logg

Vurderingsform

Skriftleg individuell eksamen Eksamenstid: Fem timar. Gradert karakter (A-F), der F er ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel