Hopp til innhald

ING1030 Fysikk for elektro

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Bevegelse langs en rett linje, bevegelse i rommet, Newtons lover, arbeid og energi, kollisjoner, rotasjonsbevegelse, spinnsats, periodiske bevegelser. Termofysikk: tilstandslikningen, pVT-diagram, sykliske, reversible og irreversible prosesser, varmetransport. Fluidmekanikk. Magnetiske felt, elektromagnetisk induksjon .

Læringsutbytte

- Kunnskaper

 

Studenten kan redegjøre for:

 • Strukturen til den newtonske mekanikken, betraktningsmåten i termofysikk og grunnleggende elektrisitetslære.
 • Newtons tre lover og arbeid-energi-setningen, både for translasjons- og rotasjonsbevegelse.
 • Bevaringslover som er nyttige i forbindelse med kollisjoner, både for translasjons- og rotasjonsbevegelse.
 • Termodynamikkens grunnsetninger.
 • Fluidmekanikkens grunnprinsipper
 • Bernoullis likning.
 • Faradays lov og Lenz lov.
 • Betingelsene som er knyttet til bruk av de ulike lovene og prinsippene.
 • Bruken av modeller og modellers gyldighetsområde.

 

- Ferdigheter:

 

Studenten kan gjennomføre:

 

 • beregninger basert på den newtonske mekanikken, både for translasjons- og rotasjonsbevegelse,
 • bruk av gode og tydelige skisser som del av oppgaveløsninger i mekanikk,
 • beregninger av enkle periodiske bevegelser,
 • beregninger med tilstandsligningen for ideelle gasser og knyttet til pVT-diagrammer,
 • beregninger av stasjonær varmetransport, en-dimensjonalt og rørgeometrisk,
 • beregninger for fluidstrøm ved hjelp av Bernoullis likning 
 • beregninger for enkle situasjoner med magnetiske krefter
 • laboratoriearbeid med samarbeid i gruppe og rapportskriving.

 

- Generell kompetanse:

 

Studenten kan:

 

 • forklare fysiske problemstillinger og løsningsmetoder til andre, både skriftlig og muntlig,
 • bruke verktøy fra fysikken til å finne svar på problemstillinger i andre teknologiske fag,
 • gjenkjenne enkle fysiske lovmessigheter slik de kommer til uttrykk i komplisert teknologi.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Teknisk realfag 2

Analyse og lineær algebra

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og laboratoriearbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskrav 1: 3 labøvelser gjennomført og godkjent. Dersom studenten har hatt eksamensrett i emnet tidligere anses arbeidskrav 1 for oppfylt.

Arbeidskrav 2: Spesifiseres i undervisningsplan ved semesterstart. 

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 5 timer

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler