Hopp til innhald

ING2047 Risikoanalyse

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i hva risikoanalyser er og hvordan analyser av sikkerhetsrisiko knyttet til større, akutte ulykker gjennomføres:

 • Risikoanalyse og dens plass i risikostyring og sikkerhetsledelse.
 • Risiko som fenomen.
 • Risikoakseptkriterier og vurdering av risiko.
 • Risikoanalyseprosessen.
 • De mest vanlige analysemetodene.
 • Identifisering av farekilder, trusler og uønskede hendelser.
 • Analyse av hendelsesforløp, herunder årsaksanalyse, konsekvensanalyse og pålitelighetsanalyse.
 • Vurdering av usikkerhet i risikoanalyser.
 • Presentasjon av risiko.

 

I tillegg gir emnet en introduksjon til analyse av helse- og miljørisiko:

 • Helserisikoer, epidemilogi, toksikologi og gjennomføring av systematisk helserisikoanalyse.
 • Miljørisikoer, transport i mark, vann og luft, og gjennomføring av systematisk miljørisikoanalyse.

Læringsutbytte

- Kunnskaper:

Studenten:

 • Kan gjøre rede for hva risikoanalyser er og hvilken rolle slike analyser har i forbindelse med risikostyring og sikkerhetsledelse.
 • Har innsikt i hva som ligger i begrepet risiko og hvordan risiko vurderes.
 • Har god kjennskap til hele risikoanalyseprosessen for analyse av sikkerhetsrisiko.
 • Har god kjennskap til de mest vanlige risikoanalysemetodene, og hvordan disse brukes til henholdsvis å identifisere farekilder, trusler og uønskede hendelser og analysere hendelsesforløp.
 • Har innsikt i hvilke forhold som bidrar til usikkerhet i risikoanalyser.
 • Har kjennskap til hvordan analyser av helse- og miljørisiko gjennomføres.
 • Kan gjøre rede for betydningen av epidemiologi og toksikologi i forbindelse med vurdering av helserisiko, samt gjøre rede for hvordan forurensning transporteres i mark, vann og luft i forbindelse med vurdering av miljørisiko.

 

- Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan gjennomføre analyser av sikkerhetsrisiko.
 • Kan anvende de mest vanlige risikoanalysemetodene.
 • Kan identifisere farekilder, trusler og uønskede hendelser i et analyseobjekt.
 • Kan analysere hendelsesforløp gjennom årsaksanalyse og konsekvensanalyse.
 • Kan analysere systempålitelighet ved hjelp av pålitelighetsanalyse.
 • Kan vurdere risikoen for et analyseobjekt og usikkerheten i en risikoanalyse.
 • Kan gjennomføre enkle analyser av helse- og miljørisiko.

 

- Kompetanse:

Studenten:

 • Viser god forståelse både for risikoanalyseprosessen som helhet og for de ulike trinnene i risikoanalyseprosessen.
 • Kan identifisere løsninger på problemstillinger relatert til gjennomføring av risikoanalyser, og bidra til faglig diskusjon rundt betydningen og konsekvensene av løsningene.
 • Kan reflektere over godheten til risikoanalyser.
 • Kan planlegge og gjennomføre, både alene og i samarbeid med andre, varierte arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, samt reflektere over eget arbeid.
 • Kan formidle og presentere fagstoff og resultater fra risikoanalyser.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Analyse og lineær algebra, Teknisk sikkerhet i prosessindustrien, Statistikk og økonomi.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvingsoppgaver, innleveringer, prosjektarbeid. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Ja (spesifiseres i undervisningsplanen ved semesterstart).

Vurderingsform

Del 1: Mappe, teller 50 % på endelig karakter.

Del 2: Skriftleg eksamen, 3 timer, teller 50 % på endelig karakter.

Begge delene må bestås.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Skoleeksamen, skriftlig: Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler