Hopp til innhald

INN520 Innovasjon og entreprenørskap i praksis i en regional kontekst

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Hovedinnholdet i emnet er 10 uker hospitering (fulltid) i en oppstartsbedrift. I hospiteringsperioden skal studenten samhandle med entreprenøren/det entreprenørielle teamet, og utføre entreprenørskapsoppgaver som markedsundersøkelser, investoranalyser, pitching, utvikling av forretningsmodeller, kost-nytte analyser av produkt og tjenester mv. Gjennom praksisbasert læring får studenten erfaring med å virkeliggjøre entreprenørskap og kommersialisering av teknologi og utvikler ferdigheter og kompetanse knyttet til å gjennomføre entreprenørskapsoppgaver. Organiseringen av hospiteringsperioden gjøres i tett samarbeid med det regionale innovasjonsmiljøet og inkubatorer.

For studenter med egen forretningsidé, legger vi til rette for hospitering i egen studentbedrift med krav til oppfølging/mentorering i inkubatormiljøet.

Parallelt med hospiteringsperioden i bedrift skal studentene delta på ettermiddagsseminarer med gjesteforelesere fra næringsliv/offentlig sektor. Vi samarbeider tett med de regionale klyngene (GCE Subsea, NCE Seafood, NCE Media, Finance Innovation) og andre regionale aktører som Helse Bergen, Bergen kommune, for å organisere og gjennomføre seminarrekken.

Studentene får en innføring i temaet entreprenørielle team og immaterielle rettigheter/IPR-utfordringer for oppstartsbedrifter gjennom fagseminar (ettermiddag) gitt av faglærere ved Mohnsenteret.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har inngående kunnskap om entreprenørskap og entreprenøriell praksis i en regional kontekst
 • har avansert kunnskap om det regionale økosystemet, samhandling, aktører og dynamikk

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere viktige utfordringer hos oppstartsbedrifter i ulike bransjer og i entreprenørielle økosystem
 •  kan gjennomføre/iverksette sentrale entreprenørskapsoppgaver (kommersialisering) for en oppstartsbedrift
 • kan bruke egne erfaringer med praksisbasert læring og reflektere kritisk over egen entreprenøriell læring

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan analysere og reflektere kritisk over entreprenøriell praksis i ulike bransjer, herunder entreprenøriell læring og strategier.
 • har innsikt i sentrale utfordringer hos oppstartsbedrifter/entreprenører og kan utføre entreprenørskapsoppgaver i en oppstartsbedrift
 • kan anvende teoretisk kunnskap til praktisk gjennomføring, og anvende flerfaglig kunnskap i en tverrfaglig sammenheng

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper

INN510 Hvordan forstå entreprenører og entreprenørskap, INN514 Innovasjons- og entreprenørskapssystemer og INN518 Kommersialisering og finansiering av teknologi og innovasjoner

Undervisnings- og læringsformer

Emnet skal gi studentene praksisbasert entreprenøriell læring i oppstartsbedrifter og innsikt i entreprenørskapsprosesser i en regional kontekst. Studenten vil få oppfølging av en mentor i sin bedrift og av emneansvarlig. Læringen er studentaktiv og handlingsorientert, gjennom samhandling med entreprenøren og utføring av entreprenørskapsoppgaver. Læringsarenaen er oppstartsbedriften i et større inkubatormiljø og i en regional kontekst.

Studentene skal videre delta på ettermiddagsseminar en gang per uke, hvor gjesteforelesere fra regionalt næringsliv/offentlig sektor presenterer ulike case og anvendte forståelser av regional praksis og bedriftspraksiser. På seminarene forventes det at studentene er aktive og stiller spørsmål, deltar i diskusjoner og refleksjoner rundt tema for seminarene. Faglærere bidrar også på seminarene med å fasilitere dialog og diskusjoner og å koble diskusjonene til relevant litteratur/teori. Studentene skal levere inn to analyser av entreprenørielle team og IPR, med hospiteringsbedriften som case.

Gründer i hospiteringsbedriften (mentor) skal gi studenten muntlige tilbakemeldinger på hvordan de løser entreprenørskapsoppgavene, forbedringspunkter, personlig mestring og utvikling (samtaler i 3., 6. og 9. uke). Ved endt hospiteringsperiode skal gründer (mentor i oppstartsbedrift) levere et evalueringsnotat av studenten (1-2 sider) basert på samtalene i perioden.

Studentene blir oppfordret til å skrive logg/dagbok underveis i hospiteringsperioden om erfaringer og refleksjoner de gjør seg i hospiteringsperioden. Studentene skal skrive to refleksjonsrapporter om henholdsvis egen entreprenøriell læring/praksis og om regional entreprenøriell praksis. Emnet avsluttes med en muntlig eksamen med fokus på egen entreprenøriell læring/praksis i lys av regional entreprenøriell praksis.

I løpet av praksisperioden skal studentene gruppevis delta på to refleksjonssamlinger. Samlingene gjennomføres på ettermiddagen (2 timer) i grupper på 4-6 studenter. Første refleksjonssamling vil være et introduksjonsseminar om refleksjon i praksislæring, herunder teoretisk analyseredskap for å styrke refleksjonsnivået og konkret veiledning for refleksjonsskriving, skrive logg o.a. («reflective writing»). Den andre refleksjonssamlingen skal gjennomføres i andre halvdel av praksislæringen/praksisperioden.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til vurdering/eksamen:

- Obligatorisk hospitering i oppstartsbedriften, dvs. full arbeidsdag i 10 uker.

- Obligatorisk oppmøte/deltagelse på ettermiddagsseminarene

- To skriftlige innleveringer (IPR og entreprenørielle team)

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og et påfølgende semester

Vurderingsform

Vurderingen er todelt og består av to skriftlige innleveringer (2 refleksjonsrapporter) og muntlig eksamen.

Studenten skal skrive to refleksjonsrapporter som hver teller 30 %, totalt 60%.

- 1 Refleksjonsrapport om egen entreprenøriell læring (5-7 sider)

- 1 Refleksjonsrapport om entreprenøriell regional praksis (7-10 sider)

Refleksjonsrapportene skal leveres digitalt 2 uker etter praksisperioden.

Muntlig eksamen skal telle 40 % av den totale vurderingen, og skal gjennomføres senest uken etter praksisperioden.

Karakterskala er A-F der F er ikke godkjent

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MOØ220 - Entreprenørskapsteori i ein internasjonal samanheng - Reduksjon: 9 studiepoeng
 • MOØ221 - Oppstartsbedrifter i praksis - Reduksjon: 9 studiepoeng
 • MSB107 - Innovasjon og entreprenørskap i praksis - Reduksjon: 20 studiepoeng