Hopp til innhald

KJE202 Vannrenseteknologi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Målet med emnet er å gi studentene grunnleggende kunnskap om fagfeltet vannrenseteknologi, med hovedvekt på drikkevannsrensing og rensing av avløpsvann.

Kandidaten får en innføring i de viktigste vannkvalitetsanalysene og vannrenseprosessene som blir benyttet i Norge i dag, hvor de fysiske og kjemiske prinsippene som er grunnlaget for metodene blir sentrale. Renseprosesser for drikkevatn inkluderer for eksempel desinfeksjon, partikkelseparasjon og stabilisering / pH-justering. For avløpsvatn går man igjennom ulike former for fysisk / mekanisk rensing, kjemisk rensing og biologisk rensing, samt slambehandling.

Prøvetaking med påfølgende analyse av forhåndsbestemte vannkvalitetsparametere blir brukt for å kartlegge behov for rensing, og for å kontrollere en pågående renseprosess. Ut fra resultatet av analysen blir nødvendige rensemetoder valgt eller vurdert forbedret, og anleggene dimensjoneres etter mengder vann som skal renses.

Oppbygning og dimensjonering av behandlingssystemene, for å tilfredsstille lovregulerte krav til helse, miljø og sikkerhet, blir sentralt. Kandidaten vil få en innføring i regelverk som gjelder for vann- og avløpsanlegg; både EU-direktiv, VA-normer og for eksempel drikkevanns-, forurensings- og gjødselvareforskriften, og man ser på konsekvenser av utslipp av avløpsvann og slam i ulike resipienter.

Rensing av avløpsvann fra private avløp, industri og fiskeoppdrettsanlegg blir også belyst. Kandidaten får i tillegg en innføring i overvannsproblematikken renseanleggene står over for, samt andre utfordringer i VA-bransjen hvor utvikling av metoder, miljøhensyn og muligheter for utnyttelse av avfallsstoff implementeres i driften, både i Norge og resten av verden.

Læringsutbytte

Ved fullført emne KJE202 Vannrenseteknologi skal studenten:

 • Ha en helhetlig oversikt over drikkevann- og avløpssystemet.
 • Forstå prinsippene bak vannkvalitetsanalyser.
 • Forstå prinsippene bak grunnleggende renseprosesser.
 • Kjenne til regelverket renseanleggene forholder seg til.
 • Ha kunnskap om kvalitetssikring av renseprosessene.
 • Ha forståelse av utviklingen som skjer i bransjen, og utfordringene de står overfor.

 • Ha evne til innhente nødvendig informasjon for å vurdere behov for rensing basert på analyse av vannkvalitet.
 • Velge ut nødvendige rensemetoder basert på analysen, og vurdere fordeler og ulemper med ulike metoder.
 • Dimensjonere vannrenseanlegg for å nå renhetskravene.
 • Sette opp flytskjema over renseanleggene.

 • Ha en grunnleggende forståelse av vannrensing basert på teori, laboratoriedemonstrasjoner og ekskursjoner til renseanlegg.
 • Reflektere over behov og valg av vannrensemetoder.
 • Arbeide med prosjekt i grupper.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kjemikunnskaper fra KJE100 Generell kjemi eller BYG101 Materiallære.

Det anbefales å følge emnet BYG112 Vannteknikk parallelt.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil bestå av:

 • Forelesninger og selvstendig studium.
 • «Case»-studier der man følger hele prosessen, fra kartlegging av behovet for et renseanlegg, med eventuell søknad om utslippstillatelse, valg og oppsett av rensesystem, og kontroll av at rensesystemene fungerer tilfredsstillende.
 • Befaring på vannrenseanlegg, avløpsrenseanlegg og biogassanlegg.
 • Laboratoriedemonstrasjon.
 • Oppgaveløsning.
 • Gjesteforelesere vil bli benyttet.

Undervisningen vil bli lagt opp slik at den følger tilgrensende temaer i kurset BYG112 Vannteknikk.

Obligatorisk læringsaktivitet

2 obligatorisk innleveringer må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • KJE110 - Vasskvalitet og reinseteknologi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOK073 - Vannkvalitet og renseteknologi - Reduksjon: 5 studiepoeng